مقایسه و ارزیابی میزان مس، روی و آهن درسرم و جیره گاوهای هلشتاین شیری صنعتی و نیمه صنعتی در دو فصل گرم و سرد سال

نویسندگان

چکیده

خلاصه این مطالعه جهت ارزیابی وضعیت عناصر مس، روی و آهن در گاوداری های شیری صنعتی (12 گاوداری) و نیمه صنعتی (12 گاوداری) شهر اصفهان انجام شد. طرح به صورت بلوک کاملاً تصادفی با تکرار واحد آزمایشی با آزمون فاکتوریل انجام گرفت و مناطق جغرافیایی (شمال، جنوب، شرق، غرب) به عنوان بلوک در نظر گرفته شدند. تأثیرعوامل فصل در دو سطح (گرم و سرد) و نحوه پرورش در دو سطح (صنعتی و نیمه صنعتی) بر روی غلظت سرمی عناصر مس، روی و آهن 240 گاو هلشتاین شیری (شکم دوم زایش به بالا، در مرحله پس‌ از اوج‌ شیردهی، میانگین وزنی 50±610کیلوگرم، میانگین تولید شیر30 کیلوگرم و روزهای شیردهی20± 170روز) مورد مطالعه قرار گرفت. در هر مراجعه به گاوداری از 5 گاو شیری به طور تصادفی نمونه های خون از ورید وداج اخذ شد. در گاوداری های صنعتی نمونه های خوراک از جیره کاملاً مخلوط شده و در گاوداری های نیمه صنعتی نمونه ها از علوفه و کنسانتره به طور مجزا اخذ و به نسبت استفاده دامدار در جیره مخلوط می شدند، سپس غلظت عناصر مورد نظر در سرم خون و جیره به وسیله دستگاه جذب اتمی تعیین شد. نتایج نشان داد که در گاوداری های صنعتی، میانگین غلظت عناصر مذکور در سرم در دو فصل گرم و سرد سال یکسان بوده، اختلاف معنی داری نداشتند. در گاوداری های نیمه صنعتی در فصل سرد سال میانگین غلظت مس و روی در سرم بیشتر از فصل گرم سال بود (05/0> P). در فصل سرد سال میانگین غلظت سرمی عناصر مس، روی و آهن در گاوداری های صنعتی و نیمه صنعتی یکسان بوده، ولی در فصل گرم سال میانگین غلظت عناصر مس و روی در نمونه های سرمی گاوداری های صنعتی بیشتر از گاوداری های نیمه صنعتی بود (05/0>P ). در دو فصل، اختلاف معنی داری بین گاوداری های صنعتی و نیمه صنعتی از نظر غلظت عناصر معدنی در جیره مشاهده نشد. در فصل سرد سال، میانگین غلظت روی در جیره گاوداری های صنعتی بیشتر از گاوداری های نیمه صنعتی بود و در فصل گرم سال میانگین غلظت مس جیره گاوداری های صنعتی بیشتر از گاوداری های نیمه صنعتی بود (05/0>P ). در مقایسه بین میانگین های به دست آمده با سطح بحرانی این عناصر (در سرم و جیره) توسط آزمون t، مشخص شد که تنها میانگین غلظت سرمی مس در محدوده کمبود حاشیه ای قرار داشت (05/0>P ). نتیجه کلی این مطالعه نشان می دهد که در گاوداری های صنعتی و نیمه صنعتی اصفهان میانگین غلظت مس و روی در جیره به میزان کافی است، میانگین غلظت آهن در جیره و سرم بسیار بالا است، میانگین غلظت روی در سرم خون گاوهای شیری در حد طبیعی است و میانگین غلظت سرمی مس در محدوده کمبود حاشیه ای است که این کمبود احتمالاً به علت میزان بالای آهن در جیره می باشد. .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison and evaluation of Copper, Zinc and Iron status in serum and diets of industrial and semi-industrial dairy Holstein cattle in warm and cold season

چکیده [English]

AbstractThis study was conducted to evaluate the copper (Cu), zinc (Zn) and Iron (Fe) status in the industrial (n=12) and semi-industrial (n=12) dairy cattle farms from Isfahan city. A factorial experiment in a completely randomized block design consisting four blocks (North, South, West and East) was used. Effects of season in two levels (cold and warm) and cow-rearing practices in two levels (industrial and semi-industrial) on Cu, Zn and Fe concentrations in blood serum of 240 Holstein lactating dairy cows (after second calving, after peak of milk production, averaging 610±50 Kg BW, 30Kg daily milk yield and 170±20 days milking period) were studied. Blood samples were collected from the jugular vein of 5 dairy cows in each farm randomly. In industrial farms diet samples were collected from total mixed rations (TMR) and in semi-industrial farms, the samples were separately collected from forage and concentrates. To assess the Cu, Zn, Fe status in blood serum and diet, concentrations of the elements were determined by atomic absorption spectrophotometry (AAS). The mean concentrations of selected elements in serum were found to be similar in both season in industrial farms. The mean concentrations of Cu and Zn in Serum samples from semi-industrial farms in winter were higher than summer (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooper
  • Zinc
  • Iron
  • Dairy Cattle
  • Industrial farms
  • Semi-industrial farms
  • Isfahan