بررسی ایمونوپروتئومیکس عصاره نوزاد کنه بوافیلوس آنولاتوس

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: کنه بوافیلوس
آنولاتوس، یک کنه تک میزبانه مهم در شرایط آب و هوایی مدیترانه ای و همچنین ایران
می باشد. امروزه استفاده از پروتئین های کنه ای، یک استراتژی مناسب جهت کنترل و
پیش گیری در مقابل آلودگی های کنه ای می باشد. این مطالعه بمنظور شناسایی پروتئین
های ایمونوژن لارو کنه بوافیلوس آنولاتوس با استفاده از روش الکتروفورز یک و دو
بعدی انجام پذیرفته است. مواد و روش کار: پس از جمع آوری،
کشت و تهیه نوزاد کنه، آلوده سازی گوساله جهت تهیه سرم ایمن انجام پذیرفت. عصاره
نوزاد کنه مورد آزمایش الکتروفورز یک و دو
بعدی قرار گرفت. ایزوالکتریک فوکوسینگ عصاره نوزاد کنه، با IPG 7 سانتی متری با 10–3
=pH  صورت پذیرفت. سپس آزمایش ایمونوبلاتینگ یک و دو
بعدی انجام گرفته و 8 عدد از نقاط
ایمونوژن با روش اسپکترومتری جرمی مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج و بحث: در روش
ایمونوبلاتینگ یک بعدی، باندهای با وزن مولکولی 48، 70، 100، 130 و بیش از 250
کیلودالتون با سرم ایمن واکنش مثبت نشان داد. در روش ایمونوبلاتینگ دو بعدی تعداد
زیادی نقطه پروتئینی با سرم ایمن واکنش مثبت نشان داد که نقاط با وزن مولکولی 38،
43، 85 و 97 کیلودالتون با ویتلوژنین و همولوگ آن GP80،
نقطه با وزن مولکولی 37 کیلودالتون با تروپومیوزین و یک نقطه با وزن مولکولی 33
کیلودالتون با پروتئین فرضی کنهایکسودس اسکاپولاریس همخوانی داشته است. همچنین دو
نقطه پروتئینی دیگر به صورت نامشخص اعلام گردید. از آن جایی که توسعه واکسن بر
علیه کنه ها، به شناسایی و تعیین هویت پروتئین های کنه ای القاء کننده پاسخ های ایمنی مناسب در میزبان وابسته است،
لذا پروتئین های ایمونوژن بدست آمده در این مطالعه می توانند جهت مطالعات
بعدی پیرامون تهیه واکسن علیه کنه ها مفید
واقع گردند.  

کلیدواژه‌ها