بررسی علتهای سقط جنین درگله های گوسفند و بز در شهرستان لردگان

نویسنده

چکیده

 همانطور که میدانیم بیشترین علت سقط، مشکلات عفونی از جمله
اشرشیا کولای،سالمونلا ،استرپتوکوکوس،کورینه باکتریوم،کمپیلو باکتر
،کلامیدوفیلا،توکسوپلاسما، لیستریا، بروسلا،می باشد.بیشترسقط های تک گیر علت آنها
موارد غیر عفونی مانند توکسیک و ژنتیک هستند .زمان حمل نمونه، ابتدا باید جنین و
پرده ها با سرم فیزیولوژی شسته شوند و در پک های پلاستیکی قرار داده شوند وبه
همراه یخ سریع به مراکز تشخیص منتقل شوند.در اغلب موارد فرایند اتولیز سریعا در
حال انجام است.اگر جنین در محیط سرد منتقل شود اغلب جنین ها حتی با دوروز تأخیر هم
قابل آزمایش هستند.از جمله جاهایی که میتوان نمونه گرفت کبد،کلیه ،طحال مناسب است
که شامل قارچها ،کلامیدیاها ،کوکسیلاها است که به طور اولیه جفت را تحت تأثیر قرار
میدهند. از نمونه های ارجاعی به اداره دامپزشکی شهرستان لردگان در
طول یک سال صد عدد نمونه از گوسفند و بز انتخاب شد. نمونه از مایعات شیردان و صفاق در مجاورت شعله
گرفته شد و در دومحیط مک کانکی و بلاد آگار کشت داده شد . محیطهای کشت در داخل
انکوباتوربا دمای 37 درجه قرار داده شد. نتایج پس از 24 ساعت قرائت شد و با کمک
آزمایش گرم نوع آنها مشخص گردید.در ادامه باکتری مورد نظر تغلیظ شد و با استفاده
از پلت های انتی بیوتیک حساسیت عامل عفونی مشخص گردید. بر اساس نتایج بدست آمده ،علت اصلی سقط جنین درگوسفندهای
شهرستان لردگان را عامل عفونی می توان معرفی کرد که از دسته باکتری های گرم مثبت
10 عدد شامل استرپتو کوکوس ،کورینه باکتریوم،کمپیلوباکتر و از دسته باکتریهای گرم
منفی 40 عدد شامل اشرشیاکولای ،سالمونلا ،بروسلا ،ویروسی 8عددشامل آبله و FMDو قارچی
0 عدد گزارش میشود.    

کلیدواژه‌ها