آبسه های کبد و پرده جنب در اثر آرکانوباکتر پیوژنز به همراه آمیلوئیدوز در گوسفند

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: آرکانوباکتر پیوژن
، باکتری گرم مثبت، بی هوازی و یک پاتوژن
فرصت طلب به ویژه در گاو، گوسفند و خوک می
باشد. با ورود ارگانیسم به جریان خون، ضایعات چرکی و آبسه در ارگان های مختلف از
جمله کبد، ریه و طحال بروز می کند. پنومونی، برونکوپنومونی، پریتونیت و
پیوگرانولوما از دیگر ضایعات قابل مشاهده در این عفونت می باشد.  مواد و روش کار: در این
مطالعه، یک رأس گوسفند سه ساله با علائم بالینی ضعف، دیس پنه، سرفه، ترشح از بینی
به همراه حضور توده ای سفت در زیر ناحیه گردن، تلف شده و به بخش کالبدگشایی
بیمارستان دامهای بزرگ دانشگاه تهران ارجاع داده شد.در کالبدگشایی آبسه های متعدد
در بافت های کبد، ریه، پرده جنب، پریکارد قلب، ناحیه مدیاستینال و تحت فکی مشاهده
شد. پریتونیت و لنفادنیت شدید به همراه
چرک سبز رنگ نیز قابل مشاهده بود. از بافت
های کبد، طحال، کلیه و مغز برای مطالعه هیستوپاتولوژی نمونه برداری شده، در
فرمالین بافر خنثی 10% به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال و به روش معمول
H&E رنگ آمیزی شد.
در مراحل بعد جهت تأیید تشخیص، رنگ آمیزی کنگورد صورت گرفت. نتایج و بحث: در بررسی
میکروسکوپیک، در بافت کبد التهاب ناحیه پورت به همراه نفوذ پلاسماسل ها و فشردگی
سینوزوئیدها و در بافت کلیه بزرگ شدگی و کم سلول شدن گلومرول،کاهش فضای کپسول بومن
در کنار حضور ترکیبات یکدست ائوزینوفیلیک مشاهده گردید که بیانگر آمیلوئیدوز کلیوی
می باشد. همچنین آمیلوئیدوز شدید در کبد و طحال دیده شد. بافت مغز ادم و پرخونی
مننژ، کانون های کوچک خونریزی به ویژه در اطراف عروق را نشان داد. رنگ آمیزی
اختصاصی کنگورد نیز تائیدکننده ی آمیلوئیدوز در بافت های مذکور است. رسوب ماده
آمیلوئید به دنبال بیماری های متعددی به خصوص بیماری های مزمن در حیوانات
بروز می کند که به  عنوان آمیلوئیدوز
ثانویه شناخته می شود. در این مطالعه عفونت آرکانو باکتر اولیه بوده و با
مزمن شدن روند بیماری، باعث بروز
آمیلوئیدوز در بافت ها گردیده باشد.    

کلیدواژه‌ها