بررسی مقررات ایمنی زیستی در آزمایشگاه های صنعتی کشور

نویسنده

چکیده

 به کارگیری ترکیبی از اعمال و روشهای آزمایشگاهی (Laboratory
Practice
and
Procedure)،
تسهیلات آزمایشگاهی (Laboratory
Facilities) و تجهیزات ایمنی به هنگام کار با
میکروارگانیسمهای بالقوه عفونی به منظور پیشگیری از آلودگی کارکنان آزمایشگاهها و
سایر افراد ایمنی زیستی خوانده می شود. برقراری ایمنی زیستی از اصول اولیه هر
آزمایشگاهی در سطوح مختلف می باشد. در این مقاله اصول و مقررات ایمنی زیستی آزمایشگاه های
صنعتی کشور در 4سطح و 4 مرحله خطر بررسی و ارزیابی شده است.گروه خطر 1 شامل
میکروارگانیسمها، باکتریها، قارچها، ویروسها و انگل هائی می شود که بعید است در
کارکنان وحیوانات سالم بیماری ایجاد کنند.گروه خطر 2 باکتریها، کلامیدیاها ،
مایکوپلاسماها ،قارچ ها الزامات فیزیکی اینگونه آزمایشگاه ها در 4 سطح طبقه بندی
می شود که رعایت موازین آن از نکات ابتدایی و بسیار کلیدی یک آزمایشگاه صنعتی
محسوب می شود که تاثیر بسزایی در دقت آزمایش ها می تواند داشته باشد.  

کلیدواژه‌ها