ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتریایی ایجادکننده ورم پستان دوره خشکی در گاوهای شیری منطقه تبریز

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: به التهاب غده
پستان بدون درنظر گرفتن عامل ایجادکننده آن ورم پستان می گویند. این بیماری با
تغییرات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی در شیر و تغییرات پاتولوژیکی در غده پستان مشخص
می شود.باکتریهای زیادی در دروه خشکی باعث ایجاد ورم پستان می شوند که باعث زیان
های اقتصادی فراوانی می شود. هدف از این مطالعه، ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی
باکتریایی ایجادکننده ورم پستان دوره خشکی در گاوهای شیری منطقه تبریز نسبت به
آنتی‌بیوتیک های کوتریموکسازول، تتراسایکلین، لینکومایسین،
سفتریاکسون، پنی سیلین، آموکسی سیلین ، آمپی سیلین و انروفلوکساسین می باشد. مواد و روش کار: در این مطالعه
14 گاوداری، شیری با تعداد 2090 راس گاو دوشا در حال گردش با تعداد850 رأس گاو خشک
در حال گردش در طول 6 ماه مورد بررسی قرار گرفت که 30 رأس از آنها علائم بالینی ورم پستان را نشان دادند، پس از نمونه گیری
به روش استاندارد ، نمونه ها به آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه
آزاد تبریز انتقال داده شدند. بعد از کشت میکروبی و تشخیص عوامل باکتریایی جدا شده
از نمونه ها، با استفاده از دیسک های آنتی بیوتیکی کوتریموکسازول، تتراسایکلین،
لینکومایسین، سفتریاکسون، پنی سیلین، آموکسی سیلین ، آمپی سیلین و انروفلوکساسین
تست حساسیت آنتی‌بیوتیکی به روش انتشار دیسک انجام شد. نتایج و بحث: نتایج حاصل از
این تحقیق مشخص کرد که در گله های مذکور، 99/9 درصد آلودگی به استافیلوکوک های
کوآگولاز مثبت ، 66/6 درصد آلودگی به استافیلوکوک های کوآگولاز منفی، 32/13 درصد
آلودگی به استرپتوکوکوس دیسگالاکتیه، 33/3 درصد آلودگی به استرپتوکوکوس فکالیس
،66/6 درصد آلودگی به E. coli، 32/13 درصد
آلودگی به سودوموناس ،99/9 درصد آلودگی به باسیلوس ، 66/6 درصد آلودگی به مخمر (yeast)، 66/16 درصد
عدم رشد و 32/13 درصد از نمونه ها آلوده (contaminated)
بودند. نتایج حاصل از بررسی میزان حساسیت به آنتی بیوتیک های مذکور مشخص کرد که
باکتری های جدا شده بیشترین حساسیت را به ترتیب نسبت به انروفلوکساسین ،
تتراسایکلین ، سفتریاکسون ، لینکومایسین ، کوتریموکسازول، آموکسی سیلین و کمترین
حساسیت را نسبت به آمپی سیلین و پنی سیلین نشان دادند.  

کلیدواژه‌ها