بررسی آلودگی کرمی کبد شتر در شهر ستان سمنان

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: شتر تنها حیوانی
است که در شرایط سخت کویری زیست می کند و به عنوان عامل تولید و اشتغال نسبت به
سایر دامها برتری دارد.آلودگیهای انگلی از شایعترین امراض دامی بوده که علاوه بر
زیانها و مخاطرات بهداشتی ، خسارات  اقتصادی فراوانی را به سرمایه عظیم دامی کشور وارد می سازد
شتر نیز در این راستا مستثنی نبوده و مورد هجوم انگلهای مختلف قرار میگیرد . اجرای
این پروژه با هدف شناسایی انگلهای کبد شتر
صورت گرفت به این امید که با اجرای برنامه های مبارزه علیه بیماریهای انگلی بتوان
تاثیر عمده ای در کاهش اینگونه بیماریها نمود. مواد و روش کار: این پروژه از دی ماه سال 1387 تا آذر
ماه سال 1388 می باشد و نتایج زیرحاصل شد: *شایعترین علت ضبط کبد در تعداد843 نفر شتر کشتار شده کیست هیداتید می باشد که با
10 درصد بیشترین آلودگی را به خود اختصاص داده است .ضمنا با توجه به بررسی صورت
گرفته 100 درصد شترانی که دارای کیست در کبد بوده اند در ریه نیز آلودگی داشته اند . البته با توجه به مقایسه انجام شده (316 ریه
ضبطی آلوده به کیست) درصد آلودگی 5/37 می باشد این نشانگر آلودگی بیشتر ریه نسبت
به کبد بوده است . *مقایسه کبدهای آلوده به کیست هیداتید ضبطی گونه های مختلف
دامی ملاحظه می شود که شتر بیشترین آلودگی را از نظر کیست درکبد (10 درصد) و ریه (5/37 درصد) نسبت به سایر گونه
ها دارد . * میزان آلودگی به فاسیولا و دیکروسلیوم نیز بسیار کم بوده است . * در مورد سایر ضایعاتی که منجر به ضبط شده است میزان آلودگی 2/4 در صد می باشد . نتایج و بحث: شایعترین علت
ضبط کبد در شتر های کشتار شده کیست هیداتید می باشد که با 10 درصد بیشترین آلودگی
را به خود اختصاص داده است این وضعیت با مطالعات انجام شده درسایرمناطق دیگر مشابه می باشد. ضمنا با توجه به بررسی صورت گرفته 100 درصد شترانی که
دارای کیست در کبد بوده اند در ریه نیز آلودگی داشته اند . البته با توجه
به مقایسه انجام شده از تعداد شتران کشتار شده 316 ریه ضبطی به علت کیست بوده که
درصد آلودگی 5/37 می باشد این نشانگر آلودگی بیشتر ریه نسبت به کبد بوده است . با مقایسه کبدهای آلوده ضبطی گونه های مختلف دامی به کیست
هیداتید ملاحظه می شود که شتر بیشترین آلودگی را از نظر کیست درکبد و ریه نسبت به سایر گونه ها دارد .  

کلیدواژه‌ها