اثرات اسید پالمیتولئیک در پیشگیری از لیپوتوکسیسیتی ناشی از اسید پالمیتیک در سلول های قلبی رت

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: لیپوتوکسیسیتی
ازدیاد چربی داخل سلولی یا بافتی است که
از طریق مکانیسم های متعددی موجب بروز اثرات مخرب در سلول یا مرگ سلول می شود.
بیماریهای قلبی عروقی ناشی از لیپوتوکسیسیتی در جمعیت انسانی و همچنین برخی از
گونه های حیوانی به طور چشمگیری در حال افزایش می باشد. هدف از
مطالعه ی اخیر بررسی اثرات اسید پالمیتولئیک بر شاخصه های لیپوتوکسیسیتی القاء شده
توسط پالمیتات در کشت اولیه ی سلول های عضلات اسکلتی قلبی رت بالغ می باشد.  مواد و روش کار: بدین منظور، سلول
های عضلات اسکلتی قلبی رت بالغ در پلیت های 24 خانه کشت داده شدند و میزان تری
گلیسرید سلولی، میزان DAG سلول، DNA Fragmentation
و زنده مانی سلولی در زمانهای 48 ارزیابی
شد.  بحث و نتایج: نتایج نشان داد که
اسید پالمیتولئیک به طور معناداری باعث کاهش میزان DAG سلولی، کاهش DNA Fragmentation
و نیز افزایش زنده مانی سلولی در مقایسه با اسید پالمیتیک شد (p   

کلیدواژه‌ها