بررسی آلودگی انگلی یک قلاده روباه قرمز (Vulpes vulpes) در استان کرمانشاه

نویسندگان

چکیده

 در بهمن ماه 1390 لاشه یک قلاده روباه قرمز (Vulpes vulpes) از اطراف شهر
کرمانشاه کشف و به بخش انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
و تحقیقات تهران منتقل شد تا از نظر انگل شناسی مورد بررسی قرار گیرد. لاشه از نظر
ظاهری سالم به نظر می رسید. پس از بررسی کامل سطح بدن، انگل خارجی مشاهده نگردید.
در مرحله بعد لاشه از نظر انگل های داخلی مورد بررسی گرفت، برای این منظور ابتدا
لاشه کالبدگشایی و بعد تک تک اعضاء مورد بررسی دقیق قرار گرفتند. در این بررسی انگلی
از محوطه صفاقی و سایر اعضای بدن روباه جدا نگردید ولی از دستگاه گوارش روباه
تعدادی نماتود و آکانتوسفال جدا گردید. انگل های جدا شده پس از بررسی زیر
میکروسکوپ و با استفاده از کلیدهای مربوطه تشخیص داده شدند. انگل های جدا شده
شامل: توکسوکارا کنیس، ریکتولاریا و ماکروکانتورینکوس هیرودیناسئوس بود. ضمنا این اولین گزارش آلودگی روباه از استان کرمانشاه می
باشد    

کلیدواژه‌ها