مقایسه کارآیی دو سیستم تشخیص سریع API 20E و API 20NE در شناسایی دو گونه از سودوموناس های بیماریزا در ماهیان فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) پرورشی

نویسندگان

چکیده

 کنترل و درمان موثر در بیماریهای آبزیان نیاز به آزمایشات
تشخیصی سریع، قابل اعتماد و بسیار حساس دارد. یکی از این روش های تشخیص سریع
باکتریهای بیماریزا در ماهی، استفاده از کیت های API می باشد. در
این پژوهش از دو سیستم API 20E و API 20NE جهت تأیید تشخیص گونه های P. aeruginosa
و fluorescens P. جدا شده از
ماهیان فیتوفاگ پرورشی دارای علائم خونریزی، پرخونی و آسیت در کارگاههای پرورش
ماهیان گرمابی شهر رشت استفاده شد. 9 جدایه باکتریایی شامل 6 باکتری fluorescens P. و 3 باکتری P. aeruginosa
که قبلاً توسط روش های بیوشیمیایی تشخیص داده شده و لیوفیلیزه گردیده بودند، ابتدا
بر روی محیط آگار خوندار کشت داده شد و پس از رشد پرگنه های خالص با استفاده از
دستورالعمل کیت، آزمایش شدند.  نتایج نشان داد که همه 9 جدایه با استفاده از API 20NE با قدرت تشخیص
99%
در 2 گونه P. aeruginosa و fluorescens P. قرار گرفتند.
درحالیکه API 20E گونه های
سودوموناس را بخوبی تفکیک نکرده و گونه P. aeruginosa
را تا حد 64%
و گونه fluorescens P. را به صورت fluorescens/Putida P. تشخیص داد. لذا از میان دو سیستم API ، نوار API 20NE با دقت و قدرت
تفیک پذیری بالاتری نسبت به API 20E قادر به تشخیص
گونه های سودوموناس می باشد.       

کلیدواژه‌ها