تشخیص بیماریها با استفاده از (Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP در دامپزشکی

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: نیاز به روشی ساده تر، با کارایی بالاتر، سریعتر و ارزانتر نسبت به روشهای موجود جهت تشخیص بیماریهای دامپزشکی روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) ، روشی سریع و حساس می باشد که قادر است تعداد نسخه اندکی از DNA هدف را تا سطحی که توسط ژل الکترفورز قابل تشخیص باشد، تکثیر نماید.بعلت کارایی بالا و قدرت زیاد PCR ، این روش در سالهای اخیر بطور گسترده ای در تشخیص پاتوژن های مختلف بیماریزا اعم از ویروسی، باکتریایی، انگلی و ... بکار گرفته شده است، که اگرچه این روش دارای مزایای بسیاری است اما دارای محدودیت هایی نیز می باشد که از آن جمله میتوان به این موارد اشاره کرد: استفاده از چرخه های حرارتی جهت تکثیر (30 تا 40 چرخه)، استفاده از دستگاه گران ترموسایکلر و .. روش جدید " تکثیر هم دمای DNA وابسته به حلقه " “Loop-Mediated Isothermal Amplification – LAMP” در سال 2000 معرفی گردید که در آن DNA با ویژگی، کارآیی و سرعت بالا در یک دما تکثیر میشود. در این روش از6 – 4 پرایمر استفاده میشود که در مجموع 8 – 6 ناحیه ژنی از DNA هدف را مورد شناسایی قرار داده و طی فرآیندی دنباله دار و با تشکیل نواحی سنجاق سری در دمای 60 تا 65 درجه سانتیگراد و استفاده از یک آنزیم DNA پلی مراز مقاوم به حرارت، تکثیر می یابد.  مواد و روش کار:روش LAMP نیازی به مرحله واسرشت سازی (Denaturation) اسید نوکلئیک دو رشته ای به تک رشته ای برای شروع واکنش پلی مریزاسیون ندارد و حتی بدون واسرشت سازی اولیه، واکنش به راحتی انجام میشود و چون در اینجا هیچ زمانی جهت تغییر دما از دست نمی رود و واکنش در دمای بهینه فعالیت آنزیم به شکل پیوسته انجام می گیرد ، 10 تا 20 میلی گرم از DNA هدف در µl 25 از مخلوط واکنش درعرض 30 تا 60 دقیقه تکثیر می یابد. هزینه کلی در این روش بسیار کاهش می یابد چراکه LAMP نیازی به مواد شیمیایی ویژه یا دستگاه های گران قیمت آزمایشگاهی ندارد. نتایج و بحث: مزایای LAMP باعث گردیده تا بعنوان روشی دقیق و سریع در تشخیص پاتوژنها، در مناطقی که امکان استفاده از آزمایشگاه های روتین وجود ندارد، قابل استفاده باشد.  

کلیدواژه‌ها