جداسازی و شناسایی باسیلوس های تجزیه کننده نفت خام در خاک های آلوده پلایشگاه اصفهان

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف:استفاده از
میکروب های تجزیه کننده ی ترکیبات نفتی در واقع یکی از راهکارهای اولیه و مهم برای
حذف آلود گی های نفتی از محیط های مختلف به شمار می رود.شناسایی باکتری های تجزیه
کننده ی آلاینده های نفتی به ویژه باکتری های بومی اولین گام برای زیست پالایی خاک
های آلوده به این ترکیبات است.از این رو تحقیق حاضر با هدف جداسازی و شناسایی
باسیل های تجزیه کننده نفت خام انجام شد. مواد و روش کار: برای این منظور
از خاک های آلوده به نفت در پالایشگاه نفت اصفهان نمونه برداری شد،سپس به منظور
بالا بردن احتمال جداسازی باسیلوس ها نمونه های برداشت شده بر روی محیط کشت
اختصاصی باکتری های تجزیه کننده نفت (MSM) کشت داده شده و به آن 1%
نفت خام به عنوان تنها منبع کربن اضافه شد.برای خالص سازی باسیلوس ها از محیط
نوترینت آگار استفاده شد و سپس برای تشخیص بیوشیمیایی سویه باسیلوس ها از محیط های
سیمون سیترات،احیای نیترات skim milk,starch agar,MR/VP,SIM,Egg yolk agar, استفاده شد و گونه باکتری ها بر اساس اطلاعات
کتاب برجی و سکانس بر اساس ژن16srRNA تعیین شد. نتایج:در این مطالعه
ازمیان باسیلوس های جدا شده 2باسیلوس بشترین قدرت تجزیه نفت را داشتند که براساس
تعیین توالی ژنومشان %99.8با باسیلوس آنتراسیس و99.6%با باسیلوس سرئوس تشابه داشتند.نتایج تست بیوشیمیایی باسیلوس
ها الکتروفورز محصول PCR بر روی ژل آگارز %1
ستون 1 نمونه مورد بررسی  ستون 2 کنترل
منفی 3 مارکر وزن مولکولی DNA 1Kb     

کلیدواژه‌ها