بررسی آلودگی های انگلی در ماهیان قزل آلای پرورشی استان قزوین

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: هدف از این بررسی مشخص کردن عوامل انگلی، در
مزارع پرورش ماهی قزل آلای استان قزوین که دارای تلفات نامتعارف بوده می باشد. مواد و روش کار: در این مطالعه
طی یکسال از 66 مزرعه پرورش ماهی دارای تلفات نمونه برداری صورت گرفت . نمونه های
اخذ شده از ماهی های دارای علائم و درحال مرگ بود که پس از ارجاع به آزمایشگاه اداره
کل دامپزشکی استان قزوین به روش گسترش مرطوب از پوست، آبشش و روده لام تهیه و با
میکروسکوپ نوری بررسی گردید. نتایج و بحث: با توجه به
نتایج حاصل از این مطالعه در59.6 درصد از
نمونه ها ، آلودگی انگلی مشخص گردید که از این میزان 84 درصد دارای آلودگی به یک نوع انگل و 16درصد
دارای آلودگی به بیش از یک نوع انگل بودند. از مجموع کل نمونه ها ، 36.95 درصد نمونه ها آلوده به تک یاخته
ایکتیوفتیروس ، 15.15درصد نمو نه ها آلوده به تک یاخته تریکودینا و 7.55 درصد
نمونه ها آلوده به انگل مونوژن داکتیلوژیروس بودند . این درحالیست که در هیچ یک از
نمونه ها ، آلودگی به انگل های داخلی (روده ای) مشاهده نگردید. نتایج این بررسی
نشان می دهد، در بین انگلهای جداشده درصد آلودگی با تک یاخته ایکتیوفتیروس بسیار
قابل توجه بوده(P≤0.05) که این
مسئله نیاز به اصلاح سیستم مدیریت بهداشتی و ضدعفونی استخرهای پرورش ماهی در استان
قزوین را بیش از پیش آشکار می نماید.      

کلیدواژه‌ها