شناسایی آسپرژیلوزیز ریوی ناشی از قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس و بررسی تولید آنزیم الاستاز در آن قارچ

نویسنده

چکیده

   مقدمه و هدف: آسپرژیلوس ها
از قارچ های شایع در هوا بوده و عامل ایجاد بیماری های مختلف در انسان و حیوان از
جمله بیماری های جلدی،ریوی و آلرژیک می باشند.از بین گونه های متعدد این جنس،گونه
فومیگاتوس نقش بیشتری را در ایجاد بیماری به علت تعدد و قدرت آنتی ژنیک،آنزیم ها و
اندازه کوچکتر کونیدی دارد.آنزیم های پروتئازی از جمله الاستاز به دلیل تجزیه
الاستین موجود در ریه و دیواره عروق خونی از فاکتورهای احتمالی حدت این قارچ می
باشد. مواد و روش کار:30 ایزوله قارچ
آسپرژیلوس جدا شده از بیماران ،از آزمایشگاه قارچ شناسی اصفهان مورد مطالعه قرار
گرفتند. جهت تایید گونه آسپرژیلوس فومیگاتوس،ایزوله ها ابتدا در محیط سابورو
دکستروز آگار به همراه کلرامفنیکل کشت داده شدند و با توجه به تحمل دمایی بالاتر
از 50 درجه (شوک حرارتی) و رشد خوب این
گونه در دمای 43 درجه و همچنین بررسی
مشخصات میکروسکوپی شامل اندام های رویشی (رنگ و تیغه میانی در میسلیوم) و اندام
های زایشی شامل کونیدیوفور، وزیکول، فیالید و کونیدی این قارچ شناسایی شد.برای
مشخص کردن ایزوله های مولد الاستاز از محیط کشت جامد حاوی الاستین به عنوان
سوبسترا در داخل پلیت استفاده شد.مقدار 106×2کونیدی جدا شده توسط توئین 80 به مرکز
پلیت ها اضافه شد و به مدت 7 روز این پلیت ها در انکوباتور با حرارت 37 درجه سانتی
گراد نگهداری شدند. نتایج و بحث: با
توجه به مشاهدات میکروسکوپی و ماکروسکوپی 20 ایزوله از این قارچها به عنوان گونه
آسپرژیلوس فومیگاتوس شناسایی شدند. و با اندازه گیری قطر هاله شفاف اطراف کونیدی
ها که از 10 تا 40 میلی متر متفاوت بود،تولید آنزیم تایید شد. این آنزیم جزء
پروتئازها می باشد در تجزیه مواد پروتئینی نقش قابل توجهی دارد.    

کلیدواژه‌ها