بررسی میزان شیوع انواع آلودگی انگلی در گله های گوسفند و بز در شهرستان لردگان

نویسندگان

چکیده

  تأمین سلامت حیوانات و بالابردن سطح تولید محصولات دامی
یکی از مهمترین مسئولیتهای دامپزشکان می باشد.در این میان دامپزشک نقش مهمی دارد.
بررسی و مطالعه کرمهای احشاء پس از کالبد گشایی مکمل شمارش تخم انگلها در مدفوع می
باشد . تنها به وسیله آزمایش کالبد شکافی می توان نوع آلودگی را
تشخیص داد. برای مثال بیماریهایی که به وسیله لارو( فاسیولا و نماتو دریروس) ایجاد
می گردند.دراین بیماریها مدفوع عاری از تخم انگل مربوطه می باشد.به طور کلی هر
حیوان نشخوار کننده ای آلوده به نوعی انگل می باشد ولی باید به خاطر داشت که تنها
وجود انگل در بدن یک حیوان تلف شده دلیل برمرگ توسط آن انگل نمی باشد. مثلا انگلهایی چون دیکتیوکالوس و مونیزیا که معمولا به
تعداد زیادی در بدن حیوان تلف شده یافت می شود مهم تلقی گشت ولی باید در نظر داشت
که انگلهایی چون استرتاژیا و تریکو
استرونجیلوس که به تعداد کم یافت میشوند بسیار مهمتر است.  این آزمایش روی
250 نمونه گرفته شده از مدفوع گوسفندان شهرستان لردگان انجام شد.ابتدا نمونه مدفوع
از نظر ویسکوزیته بررسی شد و مدفوع نرم و تازه انتخاب شد ،مقدار سه گرم مدفوع
توزین شد و در هاون چینی توزیع شد و به
مقدار 45 سی سی آب به آن اضافه شد و له گردید .در مرحله بعد توسط الک صدغربال شد .
محلول بدست آمده را در دستگاه سانترفیوژ گذاشته و عمل سانتریفوژ در دور 1500 به
مدت دو دقیقه صورت گرفت ،سپس محلول بالایی را دور ریخته و لوله آزمایش را با محلول
شکر اشباع پر نموده و روی آن لامل گذاشته و دوباره عمل سانتریفوژ در دور 1500 به
مدت دو دقیقه انجام پذیرفت.سپس لامل را برداشته و روی لام گذاشته و باعدسی ده
مطالعه گردید.بر اساس شکل، نوع تخم وسپس تعداد تخم شمارش شد و نتیجه به صورت درصد
آلودگی گزارش گردید . بیشترین آلودگی نماتو دیروس با 40%
و 81 % شمارش تخم و
کمترین الودگی دیکروسلیوم با 4% و درمورد مارشالاژیا، استرونژیلوس،
تریشیوریس، اورنیتوبیلارزیا و سستود ها
آلودگی مشاهده نگردید          

کلیدواژه‌ها