تشریح مدیریت آزمایشگاه برای کاهش حوادث پیش بینی نشده

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: شناسایی بر نامه
های متعدد ایمنی زیستی برای کاهش حوادث آزمایشگاهی مواد و روش کار: روش کار بررسی
برای حصول به استاندارد های مورد نظر نیازمند انجام اقدامات تکمیلی و مستمر که در
اجرای برنامه ایمنی و حفاظت زیستی در آزمایشگاه های تشخیص و مراکز تحقیقاتی پزشکی
و دامپزشکی و کشاورزی در اینترنت و کتب
آزمایشگاهی است. نتایج و بحث: توسعه علوم
پایه ، زیست شناسی و بویژه روشهای نوترکیبی ژن، مهندسی ژنتیک و فناوری زیستی در
عرصه های مختلف تحقیقاتی و بخصوص کاربردهای گسترده آن در علوم پزشکی و
کشاورزی نقش آن در زندگی و سلامت بشر اهمیت توسعه کاربرد روش های مولکولی و ژنتیکی را سبب گردیده است. در آزمایشگاه ها بطور متداول صدها نوع آزمایش را به روی نمونه های دریافت شده از مراکز دولتی و خصوصی انجام می دهند. بیش از چندین
هزار آزمایشگاه پژوهشی و طبی در مراکز دولتی و بخش خصوص، صدها مرکز و آزمایشگاه
تحقیقاتی پزشکی، کشاورزی و دامپزشکی در دانشگاه ها و مراکز مختلف در حال تحقیق و
هزاران نفر پرسنل شامل محققین، کارشناسان، دانشجویان و .... میلیون ها نفر بیمار و
مراجع مواجه مستقیم با این موارد دارند. نمودن واحد های آموزشی جهت آشنایی
دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد، دکترا، برگزاری کارگاههای آموزشی ایمنی زیستی، GLP ،,GMP گسترش دوره
های تحقیقات تکمیلی در زمینه اخلاق و حقوق زیست فناوری، تشکیل کمیته های ایمنی
زیستی وزارتی، دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی
وآزمایشگاه های تشخیص یا حداقل تعیین یک نفر بعنوان مسئول ایمنی زیستی آزمایشگاه تشکیل کارگاه های ایمنی زیستی، حفاظت
زیستی، اخلاق آزمایشگاهی، و توجه به نکات
ایمنی در پژوهش های نوین و فناوری های جدید مانند مهندسی ژنتیک و نوترکیبی ژن در
تحقیقات علوم پایه، پزشکی ، کشاورزی و دامی ضروری است.       

کلیدواژه‌ها