بررسی تغییرات شمارش استافیلوکوکوس اورئوس در طی فرایند خط تولید سوسیس کوکتل ساده در یکی از کارخانه های فراورده های گوشتی حومه تهران

نویسندگان

چکیده

 مقدمه وهدف: رشد استافیلوکوکوس
اورئوس در سوسیس به علت ترشح انتروتوکسین موجب به خطر افتادن سلامت مصرف کنندگان
می شود. انتروتوکسین ها به حرارت مقاومند و سوسیس از بهترین حمایت کننده های رشد
استافیلوکوکوس اورئوس می باشد. در این بررسی اثر مراحل مختلف فرآیند تهیه سوسیس
کوکتل بر کیفیت میکروبی آن با توجه به شاخص استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت
مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش کار: جامعه
آماری، نمونه های سوسیس کوکتل یکی از کارخانه های تهران بود. نمونه گیری به روش
غیرپارامتریک در روزهای زوج هفته از مراحل مختلف خط تولید انجام شد. حجم کل
نمونه 108 عدد بود. محل های نمونه برداری
عبارت بودند از: گوشت بعد از ورود، بعد از قصابی، بعد از گیوتین، بعد از چرخ گوشت،
بعد از کاتر، سوسیس خام و بعد از پخت. شمارش استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت
طبق استاندارد ملی ایران شماره 1194 انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها بر مبنای
آزمون های آماری پارامتریک مانند آنالیز واریانس Z Test T Test , و غیر پارامتریک انجام شد. نتایج و بحث: مشخص گردید که با P 

کلیدواژه‌ها