تشخیص مولکولی سه ویروس بیماریزای زنبور عسل برای اولین بار از زنبورداری های استان سمنان

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: زنبور عسل نقش
بسیار مهمی در گرده افشانی ایفا نموده و بدین ترتیب بالغ بر میلیاردها تومان ارزش
افزوده در کشاورزی ایجاد می نماید. زنبور عسل همچون سایر موجودات زنده مورد تهاجم انگل ها، ویروسها و باکتریها قرار
میگیرد. بر اساس گزارشات موجود مهمترین ویروس های بیماریزای زنبور عسل ، ویروس فلج
حاد ، ویروس فلج مزمن، ویروس سلول ملکه، ویروس دفرمه شدن بالها، ویروس نوزاد کیسه
ای و ویروس کشمیر زنبور عسل می باشند. اغلب ویروس های زنبور عسل از دسته RNA ویروس های تک
رشته ای می باشند. در این مطالعه تشخیص مولکولی شش ویروس بیماریزای زنبور عسل که
روشی سریع و مطمئن می باشد، در استان سمنان انجام گرفت. قابل ذکر است که تا کنون مطالعات مولکولار در این زمینه انجام
نشده است و بخش زنبور عسل موسسه رازی به عنوان آزمایشگاه رفرانس برای اولین بار
این مطالعه را انجام داد. مواد و روش کار:1. نمونه گیری از زنبورستانهای مشکوک به بیماریهای
ویروسی با همکاری سازمان دامپزشکی کشور 2-آماده سازی نمونه ها3-جداسازی با
استفاده از : (Viral
RNA Mini
Kit (QIAGEN 4-انجام RT-PCR : برای این
منظور از کنترل های مثبت و پرایمرهای
اختصاصی برای ویروس و کیت (One Step RT-PCR Kit (QIAGEN استفاده
گردید. 5- انجام الکتروفورز  نتایج و بحث: از چهار
زنبورستان مشکوک به بیماریهای ویروسی که توسط سازمان دامپزشکی نمونه گیری به عمل
آمده و به بخش تشخیص و تحقیق بیماریهای زنبور عسل، کرم ابریشم و حیات وحش ارسال
شده بودنتایج ذیل بدست آمد: ویروس نوزاد کیسه ای: سه زنبورستان مثبت - ویروس سلول ملکه: یک زنبورستان مثبت - ویروس
فلجی مزمن: یک زنبورستان مثبت - ویروس فلجی حاد: هر چهار زنبورستان منفی- ویروس دفرمه کننده بال: هر چهار زنبورستان منفی
- ویروس کشمیر زنبور: هر چهار زنبورستان منفی. با توجه به نتایج به دست آمده بیماریهای ویروسی زنبور عسل در زنبورداریهای
استان سمنان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و می تواند باعث مرگ و میر کلنی ها
و وارد شدن خساراتی به زنبور داران گردد. قابل ذکر است که تا کنون مطالعات
مولکولار در این زمینه در سطح کشور انجام نشده است و بخش زنبور عسل به عنوان
آزمایشگاه رفرانس برای اولین بار این طرح را به صورت ملی اجرا خواهد کرد. با اجرای
این طرح گام بسیار مهمی در جهت مبارزه و کنترل این بیماریها و خسارات ناشی از آن
برداشته خواهد شد.    

کلیدواژه‌ها