تعیین فراوانی درماتوفیتوزیس در پرندگان زینتی شهر سمنان

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: درماتوفیتوزیس (
رینگ ورم ) توسط گروهی از قارچ های رشته
ای به نام درماتوفیت که در سه جنس اصلی میکروسپوروم ، ترایکوفیتون و اپیدرموفیتون
طبقه بندی شده اند ایجاد می گردد.این قارچ ها با تولید آنزیم های کراتیناز می
توانند از کراتین موجود در لایۀ شاخی اپیدرم پوست ، مو و ناخن به عنوان منبع غذایی
استفاده کنند . درماتوفیت ها گروهی از
قارچهای تخصص یافته هستند که با تولید آنزیمهای کراتیناز از کراتین موجود در لایۀ شاخی به عنوان منبع انحصاری
تغذیه استفاده میکنند .  مواد و روش کار: در این بررسی که
طی 6 ماه از ابتدای زمستان سال 1389 تا انتهای بهار سال 1390 انجام شد نمونه های
اخذ شده داخل ظروف پاکیزه جمع آوری و پس از ثبت مشخصات پرنده به آزمایشگاه قارچ
شناسی دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد گرمسار منتقل گردید .نمونه ها در ابتدا
مورد بررسی مستقیم میکروسکوپی و سپس کشت در محیط های SC ، SCC در دمای 28
درجۀ سانتی گراد قرار گرفتند .  نتایج و بحث: در مجموع 30 عدد
پرندۀ با ضایعات مشکوک به درماتوفیتوزیس مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفتند که
شامل 18 عدد قناری ، 8 عدد خروس لاری ، 4 عدد مرغ عشق بودند در سایر پرندگان
بازدید شده ضایعات جلدی مشکوک به
درماتوفیتوزیس مشاهده نشد .از 18 قطعه قناری دارای ضایعات بالینی مشکوک به
درماتوفیتوزیس پس از آزمایش مستقیم نمونه ها در 9 نمونه قطعات میسلیوم قارچی
مشاهده گردید و در 5 نمونۀ آزمایش شده علاوه بر مثبت بودن آزمایش مستقیم از کشت هم
درماتوفیت جداسازی گردید.از 8 قطعه خروس لاری دارای ضایعات بالینی مشکوک به درماتوفیتوزیس 1 نمونه هم در آزمایش مستقیم
مثبت بود و هم در کشت اما در یک نمونه تنها نتیجۀ کشت مثبت بود .از 4 قطعه مرغ عشق
دارای ضایعات بالینی مشکوک به درماتوفیتوزیس 1 نمونه هم در آزمایش مستقیم و هم
در کشت مثبت گردید .در همۀ 9 قطعه قناری و 4 قطعه مرغ عشق دارای ضایعات جلدی مشکوک به درماتوفیتوزیس پوسته ریزی و هیپرکراتوز
در ساق و کف پا مشاهده گردید و در همۀ 8 قطعه خروس لاری دارای ضایعات جلدی مشکوک
به درماتوفیتوزیس پوسته ریزی و هیپرکراتوز در تاج و ریش مشاهده گردید . پس از کشت مجدد و اسلاید کالچر مشخص گردید که از همۀ قناری
های مبتلا به درماتوفیتوزیس که نتیجۀ کشت آنها مثبت بود عامل ایجاد کنندۀ عفونت
میکروسپوروم گالینه بودند و در خروس لاری از 2 مورد عفونت درماتوفیتوزیس یک مورد
میکروسپوروم گالینه و یک مورد تریکوفیتون منتاگروفایتس جداسازی گردید و در یک مورد
مرغ عشق مبتلا به عفونت درماتوفیتوزیس عامل ایجاد کنندۀ عفونت میکروسپوروم گالینه بود .              

کلیدواژه‌ها