شناسایی ژنومی لپتوسپیرا های پاتوژن و ساپروفیت بوسیله واکنش زنجیره ای پلی مراز بر مبنای ژن ligB

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: لپتوسپیروز،
یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان با بیشترین میزان انتشار جهانی استکه توسط
لپتوسپیراهای پاتوژن ایجاد می شود. تعداد دقیق موارد مبتلا به این بیماری در سطح
جهان مشخص نمی‌باشد. به همین دلیل راه اندازی تکنیک تشخیصی سریع و قابل
اطمینان ضروری است.پروتئین غشای خارجی،LigB تنها در لپتوسپیراهای پاتوژن بیان میشود ومقدار
بیان آن در بین لپتوسپیراهای بیماریزا به شدت محافظت شده است.بنابر این این ژن
میتواند کاندید مناسبی برای تکنیک های تشخیص مولکولی باشد.هدف اصلی این مطالعه
شناسایی ژنومی لپتوسپیرا های پاتوژن و ساپروفیت بوسیله واکنش زنجیره ای پلی
مراز بر مبنای ژن ligB بود. مواد و روش کار: در این تحقیق از
7نمونه سرووار پاتوژن لپتوسپیرا و یک سرووار ساپروفیت L. biflexa استفاده
گردید. سرووارها در محیط کشت اختصاصی لپتوسپیرا (EMJH) کشت داده
شدند و سپس استخراج DNA با
روش فنل-کلروفرم انجام شد و پرایمر های اختصاصی جهت تکثیر ژن ligBطراحی شدند. نتایج و بحث: محصول PCR به دست آمدهbp 1041 بود نتایج PCR نشان داد که
در7 سرووار رفرانس لپتوسپیراهای پاتوژن، ژن کد کننده پروتئین سطحی LigBوجود
دارد در حالی که این ژن در لپتوسپیرای غیر بیماریزاL. biflexaمشاهده
نگردید. به علت رشد آهسته لپتوسپیرا و محدودیت در روش های تشخیصی،استفاده از روش
های مولکولی دقیق و سریع مثل PCRضروری است.نتایج نشان میدهد که ژن ligBمیتواند کاندید مناسبی جهت راه اندازی تکنیک های تشخیصی
باشد. 

کلیدواژه‌ها