ارائۀ استاندارد جامع پیشنهادی برای آزمایشگاههای دامپزشکی برای نخستین بار در ایران بر اساس استانداردهای ISO 15189 و1 ISO 900 و HSE-MS ،OHSAS 18001 و.....

نویسنده

چکیده

 ارائۀ استاندارد جامع پیشنهادی برای آزمایشگاههای دامپزشکی
بر اساس استانداردهای ISO 15189 و1 ISO 900 و HSE-MS ،OHSAS 18001  استاندارد مجموعه ای از قواعد، ضوابط، دستورالعمل ها یا
روش هاست که توسط گروهی واجد صلاحیت و ذی نفع تعیین، مدون، تصویب و منتشر می
شود.در واقع تدابیری هستند که به صورت تدوین قوانین و مقررات استاندارد ملی و بین
المللی متجلی شده اند و به صورت امری ضروری برای حفظ سلامت مردم جهان در آمده اند
، به طور کلّی رعایت و پیاده سازی استانداردها سبب می شود که قسمت های مختلف یک
سیستم کار خود را به درستی و با بازده بالا به انجام برسانند که این خود متضمن منافع ارائه دهندگان خدمات و
مصرف کنندگان آن می باشند .  امروزه آزمایشگاه ها به عنوان یکی از مراکز ارائه دهندۀ
خدمات به برنامه های کنترلی دقیق و مرتب نیازمند هستند، استاندارد یکی از عواملی
است که در رسیدن به این برنامه در هر ازمایشگاهی نقش بسزایی دارد،متاسفانه عدم
توجه به آزمایشگاههای دامپزشکی در کشور ما موجب شده که استانداردهای جامع بین
المللی و ملّی مانند آنچه در رابطه با آزمایشگاههای تشخیص طبی وجود دارد(مانند ISO 15189)، وجود
نداشته باشد و یا مورد توجه قرار نگیرد. در این مقاله برخی از استانداردهای بین المللی مهم و مرتبط
با آزمایشگاه تشخیصی مانند ISO 15189 (سیستم مدیریت کیفیت ویژه آزمایشگاه
های تشخیصی) و1 ISO 900 ( تضمین مدیریت کیفی) و HSE-MS وOHSAS 18001 (مدیریت
ایمنی, بهداشت شغلی و محیط زیست)و... مورد بررسی قرار گرفته وبرای نخستین بار
استاندارد جامعی برمبنای چند استاندارد بین المللی تدوین و پیشنهاد شده که در صورت
اجرا به طور قطع متضمن بهبود کیفیت و بهداشت می باشد. برخی از مزایای به کارگیری و پیاده سازی این استاندارد
پیشنهادی به شرح زیر می باشد : ارائه راهکارهای کنترل فرآیند و کاهش ضایعات که سبب
استفاده بهینه از مواداولیه ،منابع ونیروی انسانی میشود. •ارائه راهکار تشخیص
و پیشگیری  •پیاده سازی اصول بهداشت
محیط وبهداشت حرفه ای وتضمین سلامت نیروی انسانی •ایجاد سیستمهای مدیریت
زیست محیطی که منجربه حفاظت بیشتر از محیط زیست وافزایش رعایت مقررات وقوانین مربوط
به محیط زیست،میشود. •ارائه راهکار اجرای هماهنگ وبه دنبال آن ایجاد تفکر
گروهی •جلب مشتریان بیشتر
و افزایش سهم بازار از طریق جلب رضایت و اعتماد
مشتری •کاهش هزینه ها و ایجاد ارزش افزوده بیشتر  •ارائۀ زبان مشترک و واحد،بین یک واحد یا واحد های مختلف      

کلیدواژه‌ها