بررسی پراکنش کنه های سخت در شهرستان گیلا نغرب

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: با توجه به تفاوت
آب و هوا در مناطق مختلف و تغییرات آب و هوایی در سال های مختلف و تاثیر آن بر
تغییر فون انگلی منطقه و همچنین نقش کنه های سخت در انتقال اجرام پاتو ژن از جمله
تک یاخته ها ، باکتری ها و ویروس ها در
حیوانات و انسان و همچنین ایجاد کم خونی واسترس در دام ها، بررسی حاضر
بمنظور تعیین فون کنه ای منطقه گیلانخرب دربهار1391 انجام پذیرفت. مواد و روش کار: نمونه ها از 850
دام که مشتمل بر 50 راس گاو، 500 راس
گوسفند، 300 راس بز، و همچنین 8
قلاده سگ از پنج منطقه مختلف شهرستان
گیلانغرب جمع آوری گردید. کنه ها از بخش های مختلف بدن دام ها از جمله گوش، کشاله ران، اطراف پستان ودر دام نر از اطراف بیضه جمع آوری گردید وبه صورت
زنده در شرایط رطوبت 80%
به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی
ارسال گردید. در داخل آزمایشگاه با استفاده از روش های تشخیص مبتنی بر کلید های
تشخیص معتبر مورد شناسایی دقیق قرار گرفتند. نتایج و بحث :کنه های سخت جدا
شده شامل دو جنس ریپی سفالوس و هیا لوما بودند که گونه های مربوط به جنس ریپی سفالوس شامل ری پی سفالوس بورسا با تعداد126عدد( 63/63
درصد) ، گونه رپی سفالوس سنگوئینوس با
تعداد 21 عدد(66/ 16 درصد) و ریپی سفالوس تورا نیکوس با تعداد 18عدد (09/9 درصد) بودندد. گونه های هیالوما جدا شده
نیز شامل 30عدد هیالوما آناتو لیکوم آناتولیکوم ( 80/23 درصد) و3 عدد آنا تولیکوم اکسکا واتوم ( 38/2 درصد) می باشد. لازم به ذکر است که از بین
407 کنه جدا شده 193 کنه ماده مربوط به جنس ریپی سفالوس با درصد آلودگی 42/47 و 16 کنه ماده مر بوط به
جنس هیالوما با درصد آلودگی93/3 بوده است.   با توجه به
تغییرات آب وهوا در مناطق مختلف وتاثیر درصد رطوبت و درجه حرارت درتغییر جنس های
مختلف کنه ای لازم است بررسی های مشابه در
مناطق مختلف کشور جهت بکارگیری استراتژی های کنترل و درمان علیه کنه، به طور مکرر انجام شود.    

کلیدواژه‌ها