بررسی گونه های کلستریدیوم در بخش های مختلف دستگاه گوارش طیور گوشتی

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: جنس کلستریدیوم
گروهی از باکتری های بی هوازی هستند که به طور وسیعی در خاک، آب و دستگاه گوارش
حیوانات یافت می شوند. باکتری های گونه کلستریدیوم به بافت یا روده هجوم می آورند
و در آنها تکثیر می یابند و تولید توکسین می کنند که بواسطه تولید این توکسین ها
منجر به ایجاد بیماری های متعددی می گردند. این مطالعه با هدف شناسایی و جداسازی
گونه های مختلف کلستریدیوم از بخش های مختلف دستگاه گوارش طیور گوشتی با استفاده
از آزمون های بیوشیمیایی انجام شد. مواد و روش کار: در این مطالعه 73
نمونه از مرغداری های کرمان، بخش های سکوم و ژوژنوم-ایلئوم، به طور تصادفی جمع
آوری شد. نمونه ها تحت شرایط کاملا استریل به آزمایشگاه منتقل شدند. عملیات فرآوری
نمونه های سکوم و سایر قسمت های روده در شرایط یکسان و مشابه انجام شد. نمونه ها
به نسبت 10:1 با سرم فیزیولوژیکی مخلوط شدند و سوسپانسیون حاصل به مدت 10 دقیقه در
دمای 80 درجه سانتی گراد درون بن ماری قرار گرفتند. سپس روی محیط بلاد آگار حاوی 5%
خون دفیبرینه گوسفندی کشت داده شدند و تحت شرایط بی هوازی به مدت 48 ساعت در دمای c°37 درون انکوباتور قرار گرفتند. کلونی های حاصل از لحاظ مورفولوژی،
رنگ آمیزی گرم و تست کاتالاز بررسی شدند. پس از خالص سازی کشت ها با استفاده از آزمون
های بیوشیمیایی از جمله: ژلاتیناز، لیسیتیناز، لیپاز، اندول، تجزیه شیر، تخمیر
قندها( گلوکز، لاکتوز، ساکاروز، مالتوز) و آزمون حرکت، گونه های کلستریدیوم از
یکدیگر تفکیک شدند.  نتایج و بحث: در این مطالعه
گونه های کلستریدیوم جداسازی شده از بخش سکوم: کلستریدیوم پرفرنجنس(8مورد)،
باراتی(7مورد)، لپتوم(1مورد)، نوآی(1مورد) و گونه های جدا سازی شده از
ژوژنوم-ایلئوم: کلستریدیوم پرفرنجنس(20مورد)، لپتوم(2مورد)، نوآی(1مورد)،
سابترمینس(1مورد) بودند. تقریبا از 56.16 درصد کل نمونه ها گونه های مختلف باکتری
کلستریدیوم جدا شد که نشان دهنده حساسیت بالای طیور به بیماری های کلستریدیایی
است. همچنین 68.3 درصد از کل کلستریدیوم های جدا شده از نوع پرفرنجنس بود که نشان
دهنده اهمیت بیشتر این گونه باکتری در طیور می باشد. علاوه بر این، 71.43 درصد از
کل کلستریدیوم پرفرنجنس های جدا شده در بخش ژوژنوم-ایلئوم بودند که نشان دهنده
پراکندگی بیشتر این باکتری در این بخش ها نسبت به بخش سکوم است. این نتایج ضرورت
تحقیقات بیشتر در این زمینه را روشن می سازد.  

کلیدواژه‌ها