بررسی تاثیر ضد انگل لوامیزول _ تریکلابندازول خوراکی بر روی تعداد حذفی کبدگوساله های پرواری نژاد تالشی

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: از انگل های
کبدی معروف میتوان به فاسیولا هپاتیکاو فاسیولا ژیگانتیکااشاره کرد این انگل ها در
تمام جهان پراکنده است و باعث به بار آمدن خسارات اقتصادی در گاو و گوسفند می‌شود.این
انگل ها معمولا در بافت کبدی و مجاری
صفراوی انسان، گاو و گوسفند و سایر حیوانات اهلی یافت می‌شود.
انسان به عنوان میزبان اصلی انگل در مسیر آلودگی قرار میگیردو ضایعات کبدی و
مخاطرات بهداشتی در جوامع انسانی به بار می آورد. آلودگی گاو و گوسفند با بلعیدن
مرحله عفونت زای انگل در مراتع مرطوب و پایین‌تر از
سطح دریاایجاد می‌شوند.بنابراین هدف از این مطاله بررسی تاثیر ضد انگل
لوامیزول _ تریکلابندازول خوراکی بر روی تعداد حذفی کبدگوساله های پرواری نژاد
تالشی می باشد.   مواد و روش کار: در این بررسی
تعداد 455 راس گوساله پرواری که وزن آنها بین 170-150 کیلوگرم از گوساله های بومی
استان گیلان بود انجام گرفته است. این گاوها به 3 گروه تقسیم شده اند . گروه اول
184 راس گوساله هایی که بدون استفاده از ضد انگل پروار شده اند . گروه دوم 185 راس
گوساله هایی گه یک مرتبه 40 میلی لیتر شربت دو کاره لوامیزول _ تریکلابندازول
استفاده شده است. گروه سوم 86 راس گوساله هایی که دو مرتبه 40 میلی لیتر لوامیزول
_ تریکلابندازول استفاده شده است .  نتایج و بحث: گوساله ها پس از
یک دوره پروار به کشتارگاه انتقال داده شده اند و بعداز کشتار کبد گاوهای مورد نظر
مورد بررسی قرار گرفت . گروه اول بعداز کشتار تمام کبدها انگلی بودند که کبد ها
حذف شدند . گروه دوم که یک سری لوامیزول _
تریکلابندازول خوراکی خورانده شده بودند 30 راس انگلی که کبد ها حذف شدندو 155 راس کبد آنها سالم بودند و برای  مصرف انسانی تایید شدند. و گروه سوم که دو سری
لوامیزول _ تریکلابندازول خوراکی استفاده شده بود 5 راس کبد انگلی و 81 راس کبد
سالم قابل مصرف گزارش شد.بنابراین استفاده از لوامیزول _تریکلابندازول خوراکی باعث
کاهش بارزی در انگل های کبدی گوساله های پرواری نزاد تالشی می شود.       

کلیدواژه‌ها