ارزیابی ایمینوهیستوشیمیایی انواع لنفوسیتهایی که به سمینوماهای سگ ارتشاح می یابند

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه پاتوبیولوژی، تهران، ایران.

چکیده

 مقدمه و هدف: در تومورهای
سمینومای انسان و سگ ها ارتشاح لکوسیت ها به طور بارزی صورت می گیرد. تفکیک آنها از نظر مارکر سطحی در شناخت بیشتر
ایمنی شناختی مهم است. مواد و روش کار: در
ارزیابی ایمونو هیستو شیمیایی این لنفوسیتها که در مورد پنج بلوک سمینومای منتشر
دارای ارتشاح لنفوسیتی انجام گردید، آنتی بادی علیه مولکولهای CD3،CD8،CD79a بروش
ایمونوهیستوشیمیایی بکار برده شد. نتایج و بحث: لنفوسیتهای T با مشخصه مثبت
بودن CD3 و CD8 در جمعیت لکوسیت های ارتشاحی بیشترین فراوانی را نشان دادند.
این سلولها ضمن اینکه الگوی منتشر داشتند ولی بیشتردر اطراف عروق مجتمع بودند. بنابراین سلولهای ارتشاحی اغلب
لنفوسیتهای Tبخصوص از نوع CD8 بودند. هر چند،
لنفوسیتهای B نیز
بصورت سلولهای تکی، اندک و منتشر در پارانشیم تومور دیده شدند.      

کلیدواژه‌ها