گزارش یک مورد ولوولوس در روده اسب

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: ولولوس چرخش
کامل خم روده حول محور اتصال مزانتریک آن است. این بیماری یکی از مهم‌ترین
دلایل کولیک شدید در محوطه ی شکمی اسب‌هاست. مواد و روش کار: در تاریخ
3/12/90 یک رأس اسب به منظور درمان زخم ناحیه‌ی قدام
قلم دست به بیمارستان آموزشی و پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارجاع داده
شد. پس از گذشت حدود یک ماه اقدامات درمانی روی زخم انجام گردید و پس از تهیه‌ی
بیوپسی از ناحیه زخم مشخص شد که ترمیم به خوبی صورت گرفته است. متأسفانه قبل از
ترخیص، تظاهرات بالینی کولیک ظاهر گردید ودام به‌طور
ناگهانی تلف شد و مورد کالبدگشایی و نمونه‌برداری
قرار گرفت. نتایج و بحث: جابه‌جایی در
کولون خلفی چپ به طول حدوداً 3متر اتفاق افتاده بود و به علت حضور گاز و مایع خون
آلود، متورم و متسع بود. بافت مخاط روده قرمز تیره بود و الگوی انفارکتوس داشت. در
مقاطع بافتی: در روده‌ی بزرگ
به‌طور منتشر در زیر مخاط و مخاط، خونریزی و نکروز و
انفارکتوس و در عضلات خونریزی وجود داشت. قلب پرخونی فعال نشان می‌داد.
کلیه درگیر پرخونی شدید گلومرولی و بین بافتی به همراه نکروز لوله‌ای حاد
(ATN)
بود. در پوست ناحیه قلم، خونریزی منتشر درم، لایه‌ی ضخیمی
از فیبروز و التیام بدون التهاب، آکانتوز خفیف و هایپرکراتوز وجود داشت. مرگ اسب به دلیل ولولوس، ایسکمی بافتی، هیپوکسی، نکروز به
همراه انفارکتوس و در نهایت یک یا چند نوع شوک (سپتیک، نوروژنیک و هیپوولمیک) بوده
است. آزمایشات میکروبیولوژی نقش احتمالی باکتری‌های
پروتئوس میرابیلیس و به خصوص کلستریدیوم پرفرینجنس را در شرایط توکسمیک یا سپتی‌سمیک
آشکار کرد و برای ویروس Equine Viral Arteritis نتایج آزمایش منفی بود.    

کلیدواژه‌ها