تعیین کنه های ناقل ویروس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHFV) درچهار منطقه استان خراسان رضوی

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف : تب خونریزی
دهنده کریمه-کنگو یک بیماری ویروسی خطرناک مشترک میان دام و انسان می باشد که در
کشورهای آسیایی، آفریقایی و اروپایی گزارش گردیده است. ویروس این بیماری در چرخه
انزوئوتیک خود در بین کنه و حیوان در حال چرخش است، اما موارد تک گیر و همه گیری
های ناگهانی این بیماری جوامع انسانی را تهدید می کند. با توجه به گزارشات قبلی
مبنی بر حضور این ویروس، بیماری ناشی از آن و اپیدمی های رخ داده در ایران و هم
چنین آلودگی کشورهای هم جوار ایران با این ویروس، تعیین عامل بیماری، پراکندگی کنه
های ناقل و میزان آلودگی آنها در مناطق مختلف ایران، برای مبارزه با این بیماری
خطرناک ضروری به نظر می رسد.  مواد و روش کار : تعداد 100 عدد کنه در فصل بهار سال 1391 از روی 100 راس
گوسفند در چهار شهرستان استان خراسان رضوی شامل: مشهد، سبزوار، تایباد و کلات جمع
آوری گردید. در این بررسی نمونه های کنه پس از جمع آوری، در شرایط مناسب رطوبت و
دما به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران منتقل گشت و پس از
تعیین جنس و گونه این کنه ها با استفاده از کلیدهای تشخیص معتبر، در شرایط
استاندارد به آزمایشگاه آربو ویروس ها و تب های هموراژیک موسسه پاستور منتقل شد و
در این مکان با استفاده از روش مولکولی RT-PCR اقدام به
شناسایی ژنوم ویروس CCHF گردید. نتایج و بحث: کنه های شناسایی
شده شامل سه جنس و گونه: هیالوما مارژیناتوم، ری پی سفالوس تورانیکوس و درماسنتور
اس پی. بودند. از مجموع 100 نمونه کنه مورد آزمایش، تنها 6 عدد از آنها آلودگی به
ویروس تب خونریزی دهنه کریمه- کنگو را نشان دادند، که همگی مربوط به جنس و گونه
هیالوما مارژیناتوم از دو منطقه سبزوار و تایباد بودند. با توجه به اهمیت این
ویروس در ایجاد بیماری شدید و گاه کشنده در انسان لذا، به نظر می رسد که تعیین
حضور ویروس و ناقلین آن در مناطق مختلف کشور به طور مرتب ضرورت داشته باشد.    

کلیدواژه‌ها