بررسی ضایعات پاتولوژیک کلیه در گربه های ولگرد

نویسنده

چکیده

 علی رغم پتانسیل زئونوتیک بالای گربه های ولگرد، مطالعات
اندکی بر روی بیماری های این حیوانات به ویژه از نگاه پاتولوژی صورت گرفته است. در
این مطالعه، ضایعات هیستوپاتولوژیک کلیه گربه های ولگرد شهرستان گرمسار بررسی شد.
در این تحقیق، کلیه 35 قلاده گربه ولگرد که جمع آوری شده بود، مورد بررسی
هیستوپاتولوژیک قرار گرفت. برای این منظور، نمونه های کلیه های اخذ شده به ظروف
حاوی فرمالین 10%
درصد منتقل گردیدند. پس از انجام عمل ثبوت و مراحل مختلف آماده سازی، قالب گیری با
پارافین انجام شد. پس از تهیه مقاطع 5 میکرومتری، برش ها با روش هماتوکسیلین و
ائوزین رنگ آمیزی شدند و با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرارگرفتند. 71/85% کلیه های
بررسی شده، تغییرات ظاهری غیرطبیعی داشتند که در بررسی میکروسکوپیک، تغییرات
مشاهده شده شامل نکروز حاد لوله ای، کلیه مرحله آخر، تغییرات نئوپلاستیک، تغییرات
همودینامیک (ادم و پرخونی)، و تغییرات التهابی (نفریت بینابینی چرکی حاد، نفریت
بینابینی غیرچرکی مزمن، گلومرولونفریت حاد و پیلونفریت حاد) بود. نتایج حاصل از
این مطالعه نشان داد که تغییرات التهابی مهم ترین تغییرات مشاهده شده بودند که در
این بین نفریت بینابینی غیرچرکی مزمن با فراوانی نسبی 54/17% شایع ترین
تغییر بود.    

کلیدواژه‌ها