استفاده از روشهای بیوشیمیایی درشناسایی کلستریدیوم پرفرینجنس جداشده ازدستگاه گوارش شترمرغ

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: کلستریدیوم
پرفرینجنس بطور فراوان در خاک، آب، هوا، غذا، مدفوع و روده انسان و تمام حیوانات
وجود دارد. این باکتری میله ای، گرم مثبت، اسپورزا، بی حرکت، و بی هوازی است که
باعث بیماری در انسان و دام می شود. تا کنون هیچ گونه مطالعه ای در زمینه ی شناسایی کلستریدیوم
های موجود در دستگاه گوارش شترمرغ با روشهای بیوشیمیایی صورت نگرفته لذا هدف از
انجام این طرح بررسی و شناسایی انواع کلستریدیوم های بیماریزا بخصوص کلستریدیوم
پرفرینجنس که یکی از اعضای توکسیک موجود فلور طبیعی در دستگاه گوارش شترمرغ می
باشد. مواد و روش کار: در این مطالعه
120 نمونه ی مدفوع از شترمرغ داریهای استان کرمانp به صورت
تصادفی جمع آوری شد که بلافاصله بعد از نمونه گیری، در ظروف پلاستیکی استریل
سریعاً به آزمایشگاه منتقل و عملیات فرآوری، کشت وجداسازی روی محیط بلاد آگار
انجام گرفت.کلنی ها از لحاظ مورفولوژی و نوع همولیز بررسی و با استفاده از رنگ
آمیزی گرم و تستهای بیوشیمیایی از جمله کاتالاز، تخمیر کربوهیدراتها (گلوکز،
ساکارز، لاکتوز و مالتوز)، هیدرولیز ژلاتین، تولید اندول، واکنش شیر تورنسل دار،
تجزیه ی لسیتین، لیپاز و آزمون حرکت، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون
های بیوشیمیایی، با جداول راهنمای برگی مطابقت داده شد و گونه های کلستریدیوم و کلستریدیوم پرفرینجنس بر این اساس
از یکدیگر تفکیک شدند. نتایج و بحث: با آزمون
بیوشیمیایی می توان تمام گونه های جنس کلستریدیوم را همزمان تشخیص داد. در این
مطالعه 36.6 درصد نمونه ها از نظر وجود گونه های کلستریدیوم مثبت بودند همانطور که
در کتاب میکروب شناسی تشخیصی بیلی و اسکات (2006)، از کلستریدیوم پرفرینجنس به
عنوان شایعترین گونه جدا شونده از جنس کلستریدیا ذکر شده است که در این تحقیق چنین
نتیجه ای با فراوانی بالا به دست آمد به طوری که کلستریدیوم پرفرینجنس 68.18 درصد کل باکتری های جدا شده را شامل می شد،که حاکی از اهمیت
بیشتر این گونه باکتری می باشد. پیشگیری از بیماریهای کلستریدیایی در شترمرغ از نظر بهداشت
عمومی و بحث مسمومیت های غذایی در انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این
مطالعه اولین قدم برای شناسایی بیشتر و بهتر کلستریدیوم پرفرینجنس در شترمرغ بوده
و بدین گونه می توان راه را برای تولید واکسن های کلستریدیایی اختصاصی و پیشگیری
از بیماریهای کلستریدیایی دراین حیوان هموار ساخت.    

کلیدواژه‌ها