بررسی تاثیر نوع جیره بر میزان جداسازی کلستریدیوم پرفرینجس از دستگاه گوارش شترمرغ

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف:کلستریدیوم
پرفرینجنس یک باکتری بی هوازی، گرم مثبت واسپورزا است که باعث ایجاد بیماری در
انسان و دام می شود سویه های کلستریدیوم پرفرنجنس حداقل 15 توکسین تولید می کنند
که چهار گروه اصلی توکسین این باکتری شامل آلفا (α)، بتا (β)، اپسیلون (ε) و یوتا (ι) می باشد  هدف از انجام این طرح بررسی تاثیر نوع جیره ی مصرفی بر
میزان جداسازی کلستریدیوم پرفرینجنس از دستگاه گوارش شترمرغ می باشد. مواد و روش کار: در این مطالعه 70
نمونه ی مدفوع ازدو گروه 35 راسی شترمرغ در شترمرغ داریهای استان کرمان به صورت
تصادفی جمع آوری شد. این شترمرغ ها از نظر نوع جیره ی مصرفی متفاوت بودند، بطوری که گروه اول با (یونجه، ذرت، سویا، بیده،
مکملهای معدنی و ویتامینه، روغن، نمک، متیونین) وگروه دوم از (گندم، جو، سبوس، شن،
مکملهای معدنی و ویتامینه، نمک، متیونین) تغذیه می کردند. نمونه ها بلافاصله بعد
از نمونه‌گیری، در ظروف پلاستیکی استریل سریعاً به آزمایشگاه منتقل و عملیات
فرآوری، کشت وجداسازی روی محیط بلاد آگار و از طریق آزمایش های بیوشیمیایی انجام گرفت. نتایج و بحث : در این بررسی با مقایسه ی این دو گروه نتایج زیر حاصل شد باکتری های جدا شده از مدفوع گروه اول : کلستریدیوم
پرفرینجنس، اسفنوئید، بوتیریکوم، هیستولیتیکوم، پوتریفیکوم، اینوکوم،
سپتیکوم، باراتی، کارنیس. باکتری های جدا شده از مدفوع گروه دوم : کلستریدیوم
پرفرینجنس و 4 باکتری از جنس کلستریدیا که خصوصیات آنها با این تست ها قابل
شناسایی نبود. باکتری کلستریدیوم پرفرینجنس جزو میکروارگانیسم های فلور
طبیعی روده می باشد. در مواردی که هر نوع استرس ناگهانی، تغییر در جیره ی غذائی و
یا تغییر در مواد تشکیل دهنده و نوع جیره ی مصرفی حیوان ایجاد شود این دسته میکروب
ها با رشد و تکثیر سریع در روده ها باعث دفع مقادیر زیادی سم در محیط روده می
گردند و این سموم پس از جذب از جدار روده وارد جریان خون شده و موجب بروز
انتروتوکسمی و مرگ سریع وناگهانی در شترمرغ می گردند. در این مطالعه مشاهده شد که
با تغییر جیره نوعی استرس در حیوان ایجاد
شده و به همین دلیل تعداد بیشتری
کلستریدیوم پرفرینجنس از دستگاه گوارش شترمرغ جدا می شود. بنابراین می توان با
مدیریت صحیح گله ها از نظر نوع جیره ی مصرفی، به نوعی موجب کنترل بیماریهای ناشی
از کلستریدیوم پرفرینجنس شد.    

کلیدواژه‌ها