بررسی میزان آلودگی باکتریایی و قارچی در خط تولید دوغ صنعتی

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: آلودگی های
باکتریایی و قارچی از جمله عواملی هستند که می توانند در تکنولوژی تولید دوغ صنعتی
مشکل زا باشند. این آلودگی ها در قسمت های مختلف مرتبط با خط تولید دوغ از جمله
هوای محیط، کارکنان، تجهیزات و مواد اولیه مورد استفاده حضور یافته و می توانند
روند تولید این محصول تجاری را مختل و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره بیاندازند.
هدف از این مطالعه بررسی میزان آلودگی باکتریایی وقارچی درنقاط مختلف خط تولید دوغ
صنعتی و مقایسه این مقادیر با یکدیگر می باشد.. مواد و روش کار: در این
مطاله به منظور تعیین میزان آلودگی باکتریایی و قارچی، از 60 نقطه موثر در پروسه
تولید شامل کارکنان شاغل در خط تولید،تجهیزات و دستگاه ها،هوای محیط و سیستم تهویه
هوا، بطری ها و درب های مورد استفاده و انبارهای نگهداری آنها،بوسیله سواپ استریل
نمونه برداری شد و در شرایط استریل به
آزمایشگاه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی منتقل گردید و پس از کشت در محیط های
ویژه قارچی و باکتریایی کلونی ها شمارش شدند. نتایج و بحث: میزان آلودگی
باکتریایی نمونه های برداشته شده از کارکنان 22
cfu، تجهیزات و دستگاه ها
153cfu/10cm2،هوای محیط و
سیستم تهویه هوا 98
cfu،بطری
ها و درب ها و انبار های نگهداری مواد بسته بندی 103cfu/10cm2 بود. میزان آلودگی قارچی نیز به ترتیبcfu15، 18 cfu/10cm2،
cfu1،
26cfu/10cm2 شمارش گردید.
نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که تجهیزات و دستگاه ها و همچنین مواد اولیه
بکار رفته در بسته بندی دوغ دارای بیشترین آلودگی می باشند که این امر لزوم رعایت
کیفیت بهداشتی تجهیزات و دستگاه ها و استفاده از مواد بسته بندی مطمئن را آشکار می
نماید.    

کلیدواژه‌ها