گزارش وقوع فیبروما در پهلوی یک سگ

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: فیبروما یک
تومور خوش خیم فیبروبلاستهای درم یا زیر جلدی است. این تومور بیشتر در سگ و گربه
های مسن رخ میدهد ودر میان سالی غیر معمول است.معمولا، فیبروما به صورت توده ای
انفرادی ، محدود ، گنبدی شکل ویا پایه دار درم یا زیر جلد را درگیر میکند. قطر این
تومور میتواند از 1 تا 5 سانتی متر متغییر باشد.    مواد و روش کار: یک سگ 6 ساله
نژاد مخلوط به دلیل وجود یک توده بزرگ بر روی پهلوی چپ به درمانگاه دانشکده
دامپزشکی شیراز ارجاع داده شد.توده زیر جلدی با ابعاد 10 ×7 سانتیمتر مشاهده
گردید. مورد غیر طبیعی دیگری در معاینه
فیزیکی و دیده نشد. آزمایش کامل خون (CBC) طبیعی بود.رادیوگرافی، توده بافت نرم را
نشان داد و در رادیوگرافی قفسه سینه هیچ
نشانه ای از ضایعات متاستاتیک یا عارضعه ای دیگر مشخص نگردید. در آسپیریشن با سوزن
هیچ چیزی یافت نشد. بررسی سونوگرافی، بافتی با واکوئلهای تو خالی مثل بافت چربی را
نشان داد با احتمال توده چربی یا بافت توموری بیمار برای انجام عمل جراحی فرستاده شد چهره ماکروسکوپی توده استخراجی به
وسیله جراحی ما را به تومور خوش خیم چربی مشکوک کرد.در بررسی مقاطع هیستوپاتولوژیک
سلولهای فیبروسیت متحدالشکل و هسته های دوکی شکل وکشیده همراه با میزان زیادی
استروما کلاژنی در یک الگوی متموج مشاهده شد. نتایج و بحث: فیبروما تومور
خوش خیم و غیر معمول میباشد ودر قسمتهای مختلف بدن مثل واژن،میزراه یافت شده است
.فیبروما در بیمار مورد نظر نسبت به بیشتر گزارش ها بزرگتر بود و در نمای
ماکروسکوپی نیز تشخیص آن غیر ممکن می نمود. به نظر میرسد دامپزشکان بالینی باید در
برخورد با توده های زیر جلدی، برداشت جراحی و بررسی میکروسکوپی جهت تعیین نوع ،شدت
و بدخیمی ضایعات را مد نظر داشته باشند.    

کلیدواژه‌ها