بررسیتاثیر آنتی بوتیک ویرجینامایسین وسطوح مختلف اسید های آلی بر روی برخی فراسنجه های خونی و ایمنوگلوبولین ها در جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: به دلیل اهمیت
ایمنی جوجه های گوشتی در طول دوره پرورش و تاثیر تغذیه برا فراسنجه های خونی و
ایمنوگلوبولین ها آزمایشی به منظورارزیابی تا ثیر سطوح مختلف اسید های آلی به
همراه آنتی بوتیک ویرجینامایسین بر روی برخی فراسنجه های خونی و ایمنوگلوبولین ها
در جوجه های گوشتی انجام شد. مواد و روش کار:
دراینپروژهکهدرقالبیکطرحکاملاتصادفیبهاجرادرآمد, از 5 تیمارو 4
تکرارکهدرهرواحدآزمایشی 10 قطعهجوجهیکروزهگوشتیازسویهتجاریراس 308 استفادهشد.
درموردجیرهغذاییتیمارهایآزمایشی , جیرهتیمارشاهدبدونافزودنیبودوجیرهغذاییتیمارهای
2, 3 و 4 بهترتیبحاوی 05/0 , 1/0 و 15/0 درصدازمخلوطاسیدهایآلیموردآزمایشبود
ودرتیمار 5 آنتیبیوتیکویرجینیامایسینبهجیرهغداییافزودهشدهبود. در پایان آزمایش به
منظور تعیین فراسنجه های خونی از هر قفس دو پرنده به طور تصادفی جدا شد و از ورید
بال به مقدار 2 میلی لیتر نمونه خون گرفتند و بلا فاصله توسط سانتریفیوز با دور
3000 و به مدت 10 دقیقه سرم جدا شد.سپسبهمنظورتعیینپارامترهایسرمی(LDL,HDL,تریگلیسیریدوکلسترول) به آزمایشگاه انستیتو پاستور ایران انتقال
یافت. دادههادرقالبمدلهایخطیعمومی(GLM)توسطنرمافزارSAS(11.5)
ودرسطحاحتمال 5 درصدموردتجزیهوتحلیلقرارگرفتند. نتایج و بحث: نتایج آزمایش
نشان می دهد که در پایان دوره مقدار HDL سرم در بین گروه های آزمایشی دارای تفاوت
معنی داری بود (P 

کلیدواژه‌ها