تعیین ترادف نوکلئوتیدی جایگاهCOI در کنه ری پی سفالوس (بوافیلوس) آنولاتوس استان مازندران

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: بررسی های قبلی
بر روی کنه ها بیشتر حول خصوصیات ریخت شناسی، پراکنش، اپیدمیولوژی، پیشگیری و
همچنین انتقال بیماری ها متمرکز بوده و بررسی های محدودی بر روی خصوصیات مولکولی و
ریشه اجدادی کنه ها صورت گرفته است. تحقیقات انجام شده نشان می دهند که DNA میتوکندریایی
از جمله سیتوکروم اکسیدازI می تواند نشانگر مناسبی برای تعیین خصوصیات
مولکولی و ریشه اجدادی کنه ها در سطوح مختلف تاکسونومی باشد با وجود این اطلاعات
اندکی در ارتباط با ساختار ژنتیکی این ژن در کنه های ایران وجود دارد.از این رو،
هدف از این بررسی تعیین و مقایسه ترادف نوکلئوتیدی بخشی از جایگاه ژن سیتوکروم
اکسیدازI کنه ری پی سفالوس ( بوافیلوس) آنولاتوس
مازندران بوده است. مواد و روش کار: در این مطالعه ابتدا نمونه کنه بالغ نر از روی
بدن گاو ها جمع آوری و به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی تهران انتقال
یافت. تعیین جنس و گونه کنه ها با استفاده از کلیدهای تشخیص معتبر صورت گرفت. سپس DNA کنه استخراج و
واکنش زنجیره ای پلیمراز( PCR) بر روی آن انجام شد. این محصول در داخلT/A vector کلون گردید و سپس به داخل سلول های ای کولای DH5α انتقال یافت. در نهایت ترادف نوکلئوتیدی ژن
مذکور تعیین و ترادف اسیدهای نوکلئیک این ژن با اطلاعات موجود در Gen Bank مقایسه شدند. نتایج و بحث : پس از تکثیر ژن
سیتوکروم اکسیدازI کنه
ری پی سفالوس ( بوافیلوس) آنولاتوس تعداد ۷۳۹ جفت باز به طور کامل تعیین ترادف شد و توالی موجود با ژن گونه های
مختلف کنه ری پی سفالوس ثبت شده در بانک
ژن ردیف سازی
و
مقایسه
شد. بیشترین میزان مشابهت (99%) با توالی سیتوکروم اکسیدازI کنه ری
پی
سفالوس (بوافیلوس) آنولاتوس جدایه اسراییل و کمترین میزان مشابهت (۸۵%) با کنه ری پی سفالوس تورانیکوس منطقه Konya ترکیه مشاهده
شد. توالی نوکلئوتیدی ژن سیتوکروم اکسیدازI کنه ری پی سفالوس ( بوافیلوس) آنولاتوس استان
مازندران به بانک ژنی معرفی شده و در بانک ژن به شماره JX422019
به ثبت رسیده است.  

کلیدواژه‌ها