گزارش آلودگی به کاندیدا آلبیکنس (Candida albicans) در یک سنجاب ایرانی (Sciurus anomalus)

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: گونههای کاندیدا جزء قارچهای همزیست و عوامل بیماریزای فرصتطلب در دستگاه گوارش پستانداران و پرندگان هستند. بیشتر بیماریهای
ایجاد شده در انسان و حیوانات ناشی از کاندیدا آلبیکنس است. این ارگانیسم یک قارچ
دوشکلی بوده که هم بصورت سلولهای مخمری و هم هیفه قارچی دیده می شود. عفونت ایجاد
شده معمولا سطحی و بصورت ضایعات نکروتیک روی سطوح موکوسی بدن است. اگرچه
کاندیایازیس در انسان شایع میباشد اما
در حیوانات حیات وحش و اگزوتیک بسیار بندرت گزارش شده است. این گزارش وقوع آلودگی
به کاندیدا آلبیکنس را در یک سنجاب ایرانی توصیف می نماید. مواد و روش کار: سنجاب نر یکونیم ماهه با نشانههای دیسترس
تنفسی، ضعف و بیحالی شدید به کلینیک
تخصصی دامپزشکی کلبه حیوانات واقع در کرج ارجاع گردید. در معاینه بالینی شرایط
نامناسب پوشش خارجی، لاغری، وجود باقی مانده مواد غذایی و همچنین ضایعات نکروتیک و
برفکیشکل در محوطه دهانی
مشاهده شدند. نمونهبرداری از ضایعات محوطه
دهانی، تهیه گسترش و رنگآمیزی به
روش گیمسا و کشت روی محیط سابرو دکستروز آگار انجام شد. علیرغم انجام اقدامات
درمانی اولیه از جمله مایعدرمانی و
اکسیژندرمانی ولی متاسفانه
سنجاب تلف شد.  نتایج و بحث : تعداد زیادی
بلاستوسپور مخمری همراه با فلور باکتریایی در بررسی میکروسکوپی گسترش مشاهده شدند.
بلاستوسپورها بیضی شکل، به اندازه 5 تا 5/5 × 3 تا 7/3 میکرومتر و دارای یک واکوئل مشخص بودند. پرگنههای کرمرنگ با سطح
صاف و مومیشکل در محیط کشت دیده
شدند. بر اساس ریختشناسی و با توجه به
نتایج حاصل از بررسیهای میکروسکوپی و کشت، آلودگی به قارچ کاندیدا آلبیکنس تشخیص داده
شد. در کالبدگشایی بهغیر از ضایعات
نکروتیک و اولسراتیو در روی زبان و حلق مورد غیرطبیعی دیگری وجود نداشت. بنظر میرسد آلودگی شدید به کاندیدا آلبیکنس در این سنجاب باعث بیاشتهایی، ضعف و در نهایت مرگ شده است. در دنیا گزارشات محدودی
از کاندیدیازیس در سنجاب وجود دارد و این اولین گزارش از وجود آلودگی به این قارچ
در سنجاب ایرانی است.      

کلیدواژه‌ها