الزامات مدیریتی استاندارد صلاحیت آزمایشگاه

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: اهداف کلی
باید در یک بیانیه خط مشی کیفیت مدون شود و بیانیه به امضای بالاترین مقام اجرایی
برسند. این بیانیه حداقل باید شامل مراحل مختلف باشد. آزمایشگاه باید خط مشی‌ها،
سیستم‌ها، برنامه‌ها، روش‌های
اجرایی و دستورالعمل‌های خود را تا حدی که برای تأمین کیفیت نتایج آزمون ضروری
باشد، مستند سازد مواد و روش کار: در حال حاضر
استاندارد بین المللیISO/IEC 17025 که در
نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرایISO/IEC Guide 25 و
استاندارد اروپایی EN45001 تهیه شده است، جایگزین هر دوی آنها شده
است. این استاندارد شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون
باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم کیفیت را به کار
گرفته و از نظر فنی صلاحیت داشته و قادر به فراهم آوردن نتایج معتبر ‌می
باشد. در این مقاله سعی شده است از امکانات اینتر نتی برای مطالعه استفاده شود. نتایج و بحث: مسئولیت هر
آزمایشگاه این است که فعالیتهای آزمایش و کالیبراسیون خود را به نحوی انجام دهد که
الزامات این استاندارد رعایت شود و خواسته‌های
مشتریان، مراجع قانونی یا سازمانهایی که آزمایشگاهها را به رسمیت می‌شناسند،
نیز برآورده گردد. این استاندارد شامل دو بخش الزامات مدیریتی و الزامات فنی می‌باشد.
برآورده شدن این دو به معنی داشتن صلاحیت بر اساس
ISO 17025 است. همچنین
آزمایشگاه باید مسئولیت، اختیارات و روابط میان تمامی کارکنان را تعیین کند که بر
کیفیت آزمونها و یا کالیبراسیون تأثیر گذار است و بوسیله اشخاصی آشنا با روش‌های
آزمون، روش‌های اجرایی مربوط با اهداف هر آزمون و نیز ارزیابی نتایج
داشته و نظارت کافی بر کارکنان انجام دهنده آزمایش و کالیبراسیون، از جمله
کارورزان داشته باشد. آزمایشگاه باید مدیریت فنی داشته باشد که مسئولیت کلی
عملیات فنی و فراهم کردن منابع لازم برای حصول اطمینان از کیفیت مورد نیاز عملیات
آزمایشگاهی را بر عهده گیرد. آزمایشگاه باید یکی از کارکنان را به عنوان مدیر
کیفیت منصوب نماید که صرفنظر از سایر وظایف و مسئولیتهای وی، مسئولیت و اختیارات
معینی داشته باشد. برای حصول اطمینان از این که سیستم کیفیت در آزمایشگاه اجراء و
در تمام اوقات رعایت می‌شود،
مدیر کیفیت باید به عالی‌ترین
سطح مدیریتی که تصمیم‌گیری در
مورد خط مشی و منابع آزمایشگاه در آن سطح انجام می‌گیرد،
دسترسی مستقیم داشته باشد. آزمایشگاه باید جانشین‌هایی
برای کارکنان کلیدی مدیریت تعیین نماید. آزمایشگاه باید یک سیستم کیفیت متناسب با
گستره فعالیت‌های خود ، اجرا نموده و برقرار نگه دارد. آزمایشگاه باید
خط مشی‌ها، سیستم‌ها،
برنامه‌ها، روش‌های
اجرایی و دستورالعمل‌های خود را تا حدی که برای تأمین کیفیت نتایج آزمون ضروری
باشد، مستند سازد. مستندات سیستم باید به کارکنان ذیربط اطلاع داده شود. خط مشی‌ها و
اهداف سیستم کیفیت آزمایشگاه باید در یک نظامنامه کیفیت تعیین گردد. اهداف کلی
باید در یک بیانیه خط مشی کیفیت مدون شود و بیانیه به امضای بالاترین مقام اجرایی
برسند.     

کلیدواژه‌ها