بررسی آلودگی به گونه های بابزیا و کنه های ناقل آن در تک سمی های منطقه شهرستان میانه

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: بابزیوزیس عبارت
از یک بیماری انگلی تک یاخته ای خونی منتقله توسط کنه های سخت است که بوسیله انواع
مختلف گونه های بابزیا در حیوانات اهلی، وحشی و گاهی در انسان ایجاد می شود. این
بیماری در سرتاسر جهان پراکنده بوده و تنها ناقل آن کنه می باشد. مواد و روش کار: در این
تحقیق سعی شده است تا نسبت به تعیین وضعیت آلودگی تک سمی های منطقه میانه به گونه
های بابزیا و همچنین کنه های ناقل آنها، بطور کامل بحث و نتیجه گیری گردد. طی این
بررسی، از تاریخ اول فروردین ماه 1388 لغایت پایان آذر ماه 1388 از 300 راس تک سمی
مناطق مختلف شهرستان میانه بصورت تصادفی و از جنس و سن های مختلف نسبت به جمع آوری کنه از سطح پوست دامها و نیز
تهیه گستره های خونی از وریدهای سطح خارجی گوش و با استفاده از رنگ آمیزی گیمسا اقدام شد.  نتایج و بحث: از 300 راس تک سمی مورد مطالعه، مجموعاً 49 رأس (4/16درصد) آلودگی به کنه داشتند. از 18 رأس اسب دارای
آلودگی به کنه، در 9 رأس آلودگی به هیالوما آناتولیکم آناتولیکم و 3 رأس آلودگی به
رپی سفالوس بورسا و 1 رأس آلودگی به همافیزالیس پونکتاتا مشاهده گردید. همچنین در 3 رأس آلودگی توأم به رپی سفالوس
بورسا و هیالوما آناتولیکم آناتولیکم و در 2 رأس آلودگی توأم به هیالوما آناتولیکم
آناتولیکم و همافیزالیس پونکتاتا گزارش گردید. از 31 رأس الاغ دارای آلودگی به
کنه، در 14 رأس آلودگی به هیالوما
آناتولیکم آناتولیکم و 8 رأس آلودگی به رپی سفالوس بورسا و 2 مورد آلودگی به
همافیزالیس پونکتاتا مشاهده گردید. همچنین
در 6 رأس آلودگی توأم به رپی سفالوس بورسا و هیالوما آناتولیکم آناتولیکم و در 1
مورد آلودگی توأم به هیالوما آناتولیکم آناتولیکم و همافیزالیس پونکتاتا وجود
داشت. همچنین در گسترشهای خونی رنگ آمیزی شده با گیمسا، از 5 نمونه خون اسب بابزیا اکوئی جداسازی گردید و
موردی از بابزیا کابالی مشاهده نگردید. همچنین در نمونه های خونی اخذ شده از الاغ ها هیچ موردی از بابزیا در گسترش خونی وجود
نداشت. با توجه به نتایج بدست آمده، اسب های منطقه شهرستان میانه بیشتر به گونه
بابزیا اکوئی(1/4 درصد) آلوده می باشند و بیشترین درصد آلودگی تک سمی ها به کنه های سخت مربوط تیر ماه و نیز مربوط به
هیالوما آناتولیکم آناتولیکم (66/11 درصد) می باشد.     

کلیدواژه‌ها