لزوم پیاده سازی استاندارد 17025 در آزمایشگاههای تشخیص دامپزشکی کشور

نویسنده

چکیده

  علی
رغم ورود جدی آزمایشگاههای دامپزشکی در مباحث پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها در
کشور در دهه اخیر، هم اکنون خلاء ارتقای سطح کیفیت خدمات و حرکت بسوی استانداردهای
روز دنیا بخوبی احساس می شود. اخذ گواهینامه استاندارد 17025 یکی از مسیرهای احراز
و ارتقای کیفیت در آزمایشگاه می باشد. استاندارد17025 جهت آزمایشگاههایی که بر
اساس یک نظام کیفیت عمل می کنند و می خواهند صلاحیت فنی خود را اثبات نمایند تدوین
شده است. این استاندارد که نتیجه تجربیات به دست آمده از اجرای موفق 25 ISO/IEC و استاندارد
اروپایی 45001 EN می باشد، هم اکنون جایگزین مناسبی برای هر
دو گزینه شده است. این استاندارد که یک سیستم مدیریت حاکم بر آزمایشگاههای
کالیبراسیون و آزمون است، فقط دارای چارچوب مدیریتی نبوده، بلکه با ارائه
راهکارهایی برای مقادیر و روش های اندازه گیری شده و روش های اندازه شناسی بصورت
علمی و فنی، فعالیت آزمایشگاهها را بررسی می کند. لذا هم دارای اعتبار اندازه گیری
بوده و هم بهبود پیوسته فعالیت آزمایشگاهها را در پی دارد. این استاندارد دارای دو
بخش الزامات مدیریتی(بند4) و الزامات فنی(بند5) می باشد. الزامات مدیرتی این
استاندارد شامل چهارده بند: سازماندهی، سیستم کیفیت، کنترل مدارک، بازنگری درخواست
ها، پیشنهادها و قراردادها، واگذاری آزمون و کالیبراسیون به پیمانکار فرعی، خرید
خدمات و ملزومات، ارائه خدمات به مشتری، شکایات، کنترل آزمون/کالیبراسیون نامنطبق
آزمون، اقدام اصلاحی، اقدام پیشگیرانه، کنترل سوابق، ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت
می باشد. تخصص پرسنل آزمایشگاه، تدارک مکان مناسب برای آزمون، روش
های آزمون و کالیبراسیون و صحه گذاری آنها، تجهیزات، ردیابی اندازه گیری، نمونه
برداری، جابجایی مواد و لوازم مورد نیاز آزمون یا کالیبراسیون، تضمین کیفیت نتایج
آزمون و کالیبراسیون و گزارش دهی نتایج، از الزامات فنی 17025 می باشند که در سایر
نظام های کیفیت کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. افزایش اعتماد و اعتقاد به پاسخ
های گزارش شده، شناسایی مسائل و خطاهای آزمایش، مدارک مستند برای ارائه به مقامات
مسئول، آرامش فکری کارکنان و مدیران آزمایشگاه و سرویس دهی با کیفیت مناسب به
دامداران و دامپزشکان از اهداف کنترل کیفی در صورت احراز شرایط استقرار 17025 می
باشد.ایجاد شبکه آزمایشگاهی بخصوص در بخش دولتی آزمایشگاههای تشخیص دامپزشکی جهت
دریافت خدمات کمی و کیفی مناسب در کشور، جلوگیری از موازی کاری های بیهوده و کاهش
قیمت تمام شده آزمون ها از نتایج محسوس آزمایشگاههای دارای گواهینامه 17025 می
باشد. در هر حال، آموزش و تغییر نگرش مدیران ارشد آزمایشگاهی در
جهت افزایش کیفیت خدمات و ارائه نتایج قابل اطمینان در مجامع بین المللی و متقاعد
کردن آنها بر این موضوع که این کار میسر نمی شود مگر با پیوستن به این شبکه، می
تواند در تامین اعتبار و هزینه کرد آنها در این راستا بسیار موثر باشد.    

کلیدواژه‌ها