بررسی شیوع سارکوسیستیس در گاوان و گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه اهواز با روش PCR

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: سارکوسیستیس، تک
یاخته ای درون سلولی و از زیر رده کوکسیدیا و شاخه آپی کمپلکسا می باشد. گونه های
سارکوسیستیس از شایع ترین انگل‌های یافت شده در بین نشخوارکنندگان اهلی در بسیاری از کشورهای
دنیا هستند. سارکوسیستیس دارای چرخۀ زندگی اجباری با دو میزبان است. در این چرخه،
دو مرحلۀ تولید مثلی شامل غیر جنسی و جنسی دیده می شود. با توجه به شیوع و خسارات بالای اقتصادی غیر مستقیم ناشی از
این انگل، مطالعه در باره شیوع این انگل
با روش های مولکولی ضروری به نظر می رسد. مواد و روش کار: بازرسی گوشت بر
روی راس124 گاو و 147 راس گاومیش صورت
گرفت. از هر حیوان نمونه بافتی (هرکدام 50 گرم) از قلب، مری، دیافراگم و عضلات بین
دنده ای در هنگام بازرسی گوشت جمع آوری گردید. در آزمایشگاه DNA ژنومی با
استفاده از کیت استخراج DNA شرکت سیناژن استخراج شد و ژن 18s
rRNA با استفاده از
پرایمرهای اختصاصی و روش PCR تکثیر گردید.  نتایج و بحث: از 123 راس گاوی
که مورد بررسی قرار گرفتند، در مشاهده مستقیم با چشم غیر مسلح در هیچ کدام کیست
ماکروسکوپی مشاهده نشد، اما با روش PCR تمامی نمونه ها آلوده به کیست میکروسکوپی
تشخیص داده شدند (100% نمونه ها). در 28 راس از 147 راس (04/19%) گاومیش مورد
مطالعه کیست های ماکروسکوپی مشاهده گردید. در روش PCR 82 راس (78/55%)
از گاومیش ها آلوده به کیست میکروسکوپی بودند.   

کلیدواژه‌ها