شناسایی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس آئروژینوزای جداشده از بیماران بستری در بیمارستان های اصفهان با مقاومت چند گانه

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: هدف از این
مطالعه، شناسایی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس
آئروژینوزای جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های استان اصفهان بود.
سودوموناس آئروژینوزا شایع ترین بیماری زای انسانی از باسیل های گرم منفی، اکسیداز
مثبت و غیر تخمیرکننده گلوکز است. این باکتری از پاتوژن های مهم فرصت طلب و عامل
مرگ در مبتلایان به سیستیک فیبروز، برخی سرطان ها و بیماران سوختگی محسوب می
شود. عفونت ناشی از سودوموناس
آئروژینوزا یکی از مهمترین عوارض جدی در
بیماران بستری می باشد. کارباپنم ها از جمله ایمی پنم و مروپنم از مهمترین آنتی
بیوتیک هایی هستند که برای درمان عفونت های ناشی از سویه های چند مقاومتی
سودوموناس آئروژینوزا استفاده می شوند.
بسیاری از سویه های سودوموناس آئروژینوزا انواع مختلفی از بتالاکتاماز های وسیع
الطیف را تولید می کنند که آنها را قادر می سازد در برابر بسیاری از سفالوسپورین
ها مانند سفوتاکسیم، سفتریاکسون و سفتازیدیم مقاوم باشند. مواد و روش کار: در این تحقیق،
تعداد 100 ایزوله بالینی از بیماران بستری در بیمارستان ها جمع آوری گردید. سویه
ها از نمونه های مختلف مانند ادرار، خون،
خلط، تنفسی و ... جمع آوری گردیدند. تست
های بیوشیمیایی جهت شناسایی سویه های سودوموناس آئروژینوزا انجام شد. میزان مقاومت
سویه ها به آنتی بیوتیک های مختلف بررسی شد.  نتایج و بحث: میزان مقاومت
سویه ها به آنتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین %56، جنتامایسین %59، توبرامایسین %61، آمیکاسین %65، ایمی پنم %55، سفپیم %55، سفتازیدیم %57، سفتریاکسون
%60،
سفوتاکسیم %62،
اگزاسیلین %100و
پیپراسیلین %48
بود. بنابراین می توان گفت میزان مقاومت سودوموناس آئروژینوزا در نمونه های
بالینی روند رو به رشدی داشته است ، که
این امر توجه مراکز بهداشتی را بیش از پیش مشخص می کند.     

کلیدواژه‌ها