گزارش یک مورد آلودگی به تنیا ساژیناتا در یک مرکز درمانی در شمال خوزستان(بیمارستان 580 دزفول)

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: تنیا ساژیناتا
جز سستود ها بوده و انسان با خوردن گوشت خام یا نیم پز گاو به این آلودگی انگلی
مبتلا میشود. آلودگی در مناطقی که دامپروری گاو رواج دارد و گوشت گاو به صورت خام
یا نیم پز مصرف می شود شیوع بیشتری دارد. آمار دقیقی از شیوع این آلودگی در ایران
وجود ندارد. ولی بر اساس آزمایش مدفوع به نظر می رسد که میزان شیوع آن در مناطق
شمالی کشور بیشتر است. هدف از این تحقیق گزارش یک مورد ابتلا به این آلودگی در یک
مراجعه کننده به بیمارستان 580 دزفول(در نواحی شمالی خوزستان) بود. مواد و روش کار: از بیمار مراجعه
کننده به این مرکز درمانی که دارای دردهای نسبتا شدید شکمی و ضعف و رنگ پریدگی و
حالت عصبی بود نمونه مدفوع تهیه شد. نتایج: با باز کردن ظرف حاوی نمونه مدفوع بیمار بندهای
سفید متحرک تنیا ساژیناتا دیده شد. با تهیه لام به روش گسترش مرطوب تخم های
تنیاساژناتا نیز در نمونه مدفوع بیمار دیده شد. نتایج و بحث: با توجه به عدم
سابقه مصرف گوشت خوک در بیمار و همچنین مشاهده تعداد انشعابات رحمی بندهای جدا
شده، تشخیص تنیاساژیناتا قطعی شد. بعد از تشخیص، بیمار جهت انجام درمان راهنمایی
شد. با اینکه گزارش تنیاساژیناتا در مراکز درمانی کشورمان معمولا کم می باشد ولی
با گزارش این مورد از ابتلا به تنیاساژیناتا در شمال استان خوزستان مشخص میشود که
در برخی از مناطق کشور هنوز آلودگی به تنیاساژیناتا وجود دارد به همین دلیل به نظر
می رسد با دقت بیشتر در گزارش و تشخیص این آلودگی می توان تا حدودی میزان آلودگی
به این انگل را در هر منطقه از کشور تعیین نمود و با آگاه نمودن افراد در خصوص عدم
مصرف گوشت گاو به صورت خام یا نیم پز این آلودگی را در کشور ریشه کن نمود.      

کلیدواژه‌ها