بررسی ویژگی های ریخت شناسی پارابرونما اسکریابینی جدایه بز از مشهد

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: پارابرونما
اسکریابینی از جمله نماتودهای مستقر در شیردان نشخوارکنندگان است که آلودگی به آن
تاکنون از آسیا و آفریقا گزارش شده است. طی سالهای اخیر در ایران مطالعه ای در
جنبه های مختلف آن مانند همه گیر شناسی، زیست شناسی و تاکسونومی انجام نگرفته است. این نماتود در ایران تاکنون از
گوسفند، گاومیش، بز، گوسفند وحشی و شتر گزارش شده است. در مورد بیماریزایی این
انگل اطلاعات منتشر شده ای وجود ندارد. در بررسی حاضر خصوصیات ریخت شناسی کرم بالغ
جنس پارابرونما در هر دو جنس نر و ماده به عنوان یکی از نماتودهای آلوده کننده
شیردان تعیین گردید. مواد و روش کار: در تحقیق حاضر
به منظور جداسازی کرم بالغ ضمن عزیمت به استان خراسان از کشتارگاه بومی شهرستان
مشهد، شیردان های آلوده تهیه گردید، سپس در شرایط آزمایشگاهی با شست و شوی محتویات
شیردان، نماتودهای مستقر در این اندام جدا شد. تعداد 30 عدد کرم نر و 30 عدد کرم
ماده نماتود پارابرونما از نظر اندازه بدن، ویژگی های ریختی انتهای قدامی، طول
اسپیکول ها در کرم نر و ابعاد تخم در کرم ماده تعیین گردید. نتایج و بحث: در انتهای قدامی
کرم بالغ زوائد پوستی سپر مانند و مشخصی دیده می شود. اندازه کرم نر از 15 تا 17
میلی متر و کرم ماده از 35 تا 36 میلی متر می باشد. طول تخم از 27 تا 35 و عرض
آنها از 59/7 تا 83/8 میکرون متفاوت است. در کرم نر اسپیکول راست 303 میکرون و
اسپیکول چپ 654 میکرون اندازه داشت. با توجه به مشخصات ریختی ارائه شده جهت تشخیص
در نماتود مذکور، گونه پارابرونما اسکریابینی تشخیص داده می شود.    

کلیدواژه‌ها