اندازه گیری میزان ویتامین E به طریق اسپکتوفتومتری

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: ویتامین E موثرترین
آنتی اکسیدان بیولوژیکی بوده که کمبود آن منجر به صدمات اکسید اتیو می گردد.
دیستروفی عضلانی در اثر کمبود ویتامین E اغلب در عضلات
جوجه ها مشاهده می شود. طیوردر همه سنین نسبت به دیستروفی عضلانی ناشی از کمبود
ویتامین ای حساس می باشند. یکی از روش های تشخیصی این عارضه آنالیز ویتامین ای
است.  مواد و روش کار: در این مطالعه
میزان ویتامین E به روش اسپکتوفتومتری اندازه گیری شد. برای
این منظور سوسپانسیونی از عضله تهیه گردید و آزمون به شرح زیر انجام شد. نیم سی سی
از محلول کلروآهن، دو سی سی معرف آهن و یک سی سی از استات آمونیوم یک مولار تهیه گردید. نسبت های مذکور با نمونه مخطوط
نموده ومیزان جذب نوری درnm 595 با اسپکتوفتومتربررسی گردید. سپس با سه
یا چهار غلظت از ویتامین E منحنی استاندارد با جذب نوری 595 نانومتر
نیز رسم شد. میزان ویتامین نمونه ها با استفاده از معادله خط بدست آمده محاسبه گردید.  نتایج و بحث: ویزان ویتامین در
عضله (ppb)54/2±3 محاسبه شد. غالبا این عارضه در اثر افزودن مقادیر بالایی
از چربیهای غیراشباع چندگانه و یا کمبود آن در جیره مشاهده می شود. با افزودن ویتامین ای و تنظیم جیره های غذایی می
توان از این بیماری پیشگیری نمود. لذا می بایست تعیین گردد عوارض مشاهده شده مربوط
به کمبود ویتامین ای می باشد و اندازه گیری آن در سرم و عضلات می تواند تعیین
کننده این عارضه باشد. روش رایج اندازه گیری ویتامین ای کروماتوگرافی مایع با
کارایی بالا (HPLC)می باشد. این روش یکی از گران ترین روش های
آنالیز است و نیازمند متخصص مربوطه می باشد. درحالیکه روش اسپکتوفتومتری روش ارزان
تر و نیازمند تجهیزات خاصی نمی باشد لذا تعبیه این روش در آزمایشگاه های تشخیص
دامپزشکی توصیه و از ضروریات می باشد.     

کلیدواژه‌ها