مطالعه هیستوپاتولوژی و ایمونوهیستوشیمیایی وقوع تریکواپیتلیوما در گربه

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: تریکواپیتلیوما،
تومور خوش خیم فولیکول مو است که قابلیت تفکیک و تمایز به هر سه قسمت
فولیکول مو را دارد و تریکوژنز ناکامل و ناقص در آن دیده می شود. این ضایعه، یک
تومور نا معمول پوستی در سگ، گربه و انسان می باشد و معمولا پس از بلوغ بروز می
کند. مواد و روش کار: یک گربه ماده
نژاد DSH با یک تومور
سفت در ناحیه دم همراه با مو ریختگی به کلینیک خصوصی دامپزشکی مراجعه نمود. بر طبق
اظهارات صاحب دام، حدود 1 سال از شروع رشد توده می گذشت. توده به صورت محکم به
پوست چسبیده بود اما به راحتی بر روی بافت های عضلانی و زیر پوستی قابل حرکت بود.
توده توموری از طریق جراحی خارج گردید وجهت بررسی های لازم در فرمالین بافر 10% به آزمایشگاه
پاتولوژی ارسال گردید. نتایج و بحث: توده فوق در منظر
ماکروسکوپیک به شکل مولتی لوبوله و اندازه آنcm5/1×3×5/3 بود.
درسطح مقطع برش به صورت سفید-خاکستری مشاهده شد. به صورت میکروسکوپیک تعداد زیادی
جزایر اپیتلیالی مجزا و ساختارهای کیستیک در اندازه های مختلف مشاهده شدند. در قسمت مرکزی اکثر جزایر
اپیتلیالی ماده کراتین و در برخی از آنها مقادیر کم تا متوسط پیگمانت ملانین وجود
داشت. قسمت اطرافی جزایر از سلولهای چند وجهی شبه بازالی با هسته یوکروماتین با
سیتوپلاسم ائوزینوفیل کم رنگ پوشیده بود. ساختارهای کیستیک با اپیتلیوم پوششی
مفروش شده بودند، به طوری که برخی فاقد لایه گرانولر بودند و در قسمت مرکزی ماده
کراتین وجود داشت. با رنگ آمیزی IHC، سلولها با آنتی بادی ( pan-cytokeratin(AE1/AE3واکنش مثبت نشان داده
و به صورت سیتوپلاسمیک آن را بیان کرده بودندکه این امر نشانه منشاء اپیتلیالی این
تومور می باشد. با توجه به جست وجوهای صورت گرفته این مورد اولین گزارش وقوع
تریکواپیتلیومایگربه در ایران می باشد.  

کلیدواژه‌ها