شناسایی مولکولی و وضعیت آلودگی کریپتوسپوریدیوم آندرسونی در صنعت دامداری و پیامد آن

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: عفونت تک یاخته
داخل سلولی کریپتوسپوریدیوم در انسان ودام
دراغلب موارد بدون علائم و در برخی گونه هاو شرایط خاص سبب اختلالات گوارشی وتنفسی می گردد. این انگل باعث
ایجاد یک گاستروآنتریت حاد و خود محدود شونده در افراد سالم (از نظر دستگاه ایمنی
) ویک عفونت پایدار و کشنده در افراد با نقص دستگاه ایمنی در سراسر جهان می
شود.برآورد شده که سالانه میلیونها مورد از بیماری در کشورهای در حال توسعه و توسعه
نیافته رخ می دهد.درتعدادزیادی از آزمایشگاهها این انگل یکی ازشایعترین عوامل
بیماریزای روده ای گزارش شده درانسان است. در دامها ،عفونت باعث بیماری وگاهی
اوقات مرگ و میر شده ،لذا از نظر بالینی و اقتصادی دارای اهمیت
است.کریپتوسپوریدیوز(Cryptosporidiosis) به عنوان تهدیدی برای بیماران مبتلا به
ایدز ودیگر افراد مبتلا به نقص دستگاه ایمنی مطرح بوده ونسبت عفونت درسطح جهان
کمتر از یک درصد تا بیشتر از50 درصداست.سیمای اپیدمیولوژیک در افراد با دستگاه
ایمنی کارا وافراد با نقص دستگاه ایمنی با هم متفاوت است.چنین پنداشته می شود
که جنس کریپتوسپوریدیوم دارای گونه های
مختلفی می باشد که در شمار زیادی از
حیوانات اهلی و انسان یافت شده اند. هدف از این تحقیق شناسایی گونه های
کریپتوسپوریدیوم جداسازی شده از گاوداری های شهرستان مشهد با روش PCR-RFLP بود. مواد و روش کار: از23 نمونه مثبت
کریپتوسپوریدیوم با روش رنگ آمیزی ذیل نیلسون سرد ،پس از استخراج DNA با دو روش دستی و کیت طی دو مرحله PCR اولیه و PCR ثانویه از
محصول بدست آمده مراحل هضم آنزیمی با سه آنزیم VspI,SspI,DdeIانجام
گردید . نتایج و بحث: نتایج PCR اولیه پس از
تکثیر قطعه ای از ژن 18s rRNA تمام ایزوله
های گاوی با پرایمر های اختصاصی F1 و R1  دارای باندهای مشابه در حدود 1325 bp بود. نتیجه PCR ثانویه تمامی ایزوله ها با استفاده از
پرایمرهای F2 وR2 نشان دهنده باند 830 bp بود.همه ایزوله ها با هضم آنزیمی
توسط آنزیم sspΙ دارای باند مشابه( 385 bp و448 bp ) و با آنزیمVSPΙ دارای باند ( 731bp و102 bp) و با آنزیم DdeΙ دارای باند(470
bp و
186bp و156
bp) بودند. با توجه
به استخراج موفقیت آمیزDNA 22 نمونه از مجموع 23 نمونه مثبت بدست آمده
توسط رنگ آمیزی لذا روش استخراج DNA به روش دستی به کار رفته در تحقیق حاضر و
روش کیت MN کارایی خوبی در تشخیص مولکولی نمونه های مثبت این انگل داشته ومیتوانند به
عنوان روشهای پیشنهادی در آزمایشگاههای تشخیص دامپزشکی و پزشکی به کار برده شوند. درصد آلودگی کریپتوسپوریدیایی
بدست آمده در این مطالعه با درصدآلودگی بدست آمده در کشورچین (%5.12)
همخوانی داشته و همینطور درصد آلودگی بدست آمده درکشور سوئد (1.8 %)
ویلز (6.9 %)و ژاپن ،هند، ،برزیل(5.88 %)
،پرتقال وجمهوری غربی چک نیز با مطالعه حاضر مشابهت دارد.همخوانی نتایج این
مطالعات با نتیجه بدست آمده درمطالعه حاضرنشاندهنده این مطلب است که کریپتوسپوریدیوم آندرسونی درصد نسبتا بالایی
از آلودگی دامها را در کشورهای مختلف به خود اختصاص داده است. در ایران نیز درصد
های مشابهی از آلودگی در شهر های مختلف از جمله اطراف اصفهان،تهران ،تبریز ،کرمان،اهواز
بدست آمده است.در مطالعه حاضرمیزان آلودگی کریپتوسپوریدیوم آندرسونی در شهرستان
مشهد و اثبات نقش این انگل در کاهش تولیدات دام اعم از شیر و گوشت در مطالعات دیگر محققان،لذا اهمیت این بیماری
در گاوداری های این شهرستان و روشهای پیشگیری ازآن باید مورد توجه قرار گیرد.      

کلیدواژه‌ها