بررسی میزان پراکندگی و آنالیز فیلوژنتیکی مایکوپلاسماهای هموتروپیک گربه‏

نویسنده

چکیده

مقدمه و هدفمایکوپلاسماهای هموتروپیک (سابقا هموبارتونلا) گربه، انگل‏های خارجی گلبول‏های قرمز و شامل سه گونه Mycoplasma haemofelis، Candidatus mycoplasma haemominutum و Candidatus mycoplasma turicensis می‏باشند. مایکوپلاسماهای هموتروپیک می‏توانند موجب آنمی همولیتیک، تب، بی‏حالی و زردی در گربه‏سانان شوند. تشخیص عفونت با این میکروارگانیسم‏ها از طریق روش‏های سیتولوژیک روی گستره خونی صورت می‏گیرد اما با توجه به میزان خطا و نتایج مثبت کاذب بالا در این روش ها، فناوری واکنش زنجیره‏ای پلیمراز (PCR) روشی دقیق تر برای تشخیص عفونت‏های ناشی از این باکتری‏ها می‏باشد.  مواد و روش کار تعداد 60 نمونه خون حاوی ماده ضد انعقاد جمع آوری شده از درمانگاه‏های دامپزشکی شهر تهران بین سال‏های 1390 تا 1391 مورد ارزیابی قرار گرفت. رنگ‏آمیزی گیمسا برروی گستره‏های‏های خونی انجام شد و همچنین آزمایش CBC برای تمامی نمونه‎های خونی صورت گرفت. نمونه‏های خونی بوسیله میکروسکوپ نوری از لحاظ وجود انگل هموبارتونلا مورد بررسی قرار گرفتند و نمونه‏های مثبت جهت استخراج DNA و آنالیز PCR استفاده شدند. به منظور تفریق سویه‏های C. M. turicensis و M. haemofelis از یکدیگر و نیز بررسی فیلوژنتیکی جدایه‏ها، نمونه‏های PCR مثبت توالی یابی شدند. سپس این توالی ها با سایر توالی‏های پایگاه داده‏های ژنی GenBank مقایسه گردیدند و درخت فیلوژنتیکی رسم شد.  نتایج و بحث از میان 60 نمونه خونی اخذ شده، 32 نمونه در بررسی‏های میکروسکوپی از نظر مایکوپلاسمای هموتروپیک مثبت تشخیص داده شدند. از 32 نمونه مثبت میکروسکوپی در این مطالعه، تنها دو مورد (6.25%) با استفاده از روش PCR از نظر M. haemofelis مثبت بودند و هیچ نمونه مثبت C. M. hamemominutum یا C. M. turicensis یافت نشد. آنالیز فیلوژنتیکی سویه‏های جدا شده در این مطالعه و سایر توالی‏های ژن 16S rRNA متعلق به سویه‏های M. haemeofelis موجود در GenBank نشان می‏دهد که شباهت این دو سویه با سویه‏های جدا شده از کشور چین و تایلند بیشتر از سایر سویه‏ها می‏باشد. این مطالعه از اولین گزارشات میزان شیوع مایکوپلاسماهای هموتروپیک گربه و اولین گزارش از بررسی فیلوژنتیکی سویه‏های جدا شده در ایران است. تفاوت زیاد در میزان شیوع به دست آمده از تشخیص میکروسکوپی (53.33%) و روش PCR (6.25%)، عدم کفایت روش مشاهده مستقیم را در تشخیص این بیماری به اثبات می‏رساند. بر اساس شباهت بالای توالی‏های سویه‏های جدا شده در ایران، چین و تایلند در آنالیز فیلوژنتیکی می‏توان استنباط کرد که احتمالا باکتری‏های جدا شده دارای منشایی مشترک می‏باشند و این احتمال وجود دارد که پراکنش سویه‏های جدا شده در ایران ناشی از ورود گربه‏های آلوده از این کشورها بوده است.

کلیدواژه‌ها