بررسی میزان فراوانی کرم های روده ای در سگ های ولگرد شهرستان مشهد

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: عفونت های انگلی
بخصوص عفونت های انگلی روده ای مشترک بین انسان و حیوان از مهمترین مشکلات بهداشتی
کشورهای در حال توسعه و کشور ما می باشند. جهت بررسی میزان آلودگی انواع انگل های
روده ای در حیوانات مجاور انسان به خصوص سگ به عنوان مخازن و میزبانان اصلی این
عوامل و تعیین انواع انگل های روده ای مشترک بین انسان و گو شت خواران (Zoonosis)
مطالعه ای به مدت یک سال در شهرستان مشهد در مرکز استان خراسان رضوی انجام شد. مواد و روش کار: یک صد
قلاده سگ ولگرد به منظور تعیین میزان شیوع آلودگی کرم های روده ای با هماهنگی
مدیریت پسماند شهرداری مشهد جمع آوری شد.پس از کالبد گشایی وگیره زدن به انتهای
قسمتهای دستگاه گوارش،به منظور کاهش آلودگی در فرمالین 30% به مدت 3 ماه
قرار گرفت.بعد از این مدت با باز کردن روده ها و تخریش آن ها ،جستجوی کرم های بالغ
در روده و محتویات ان ها توسط لوپ انجام گردید.در انتها شناسایی وشمارش نماتودها و
سستودها بر اساس شاخصهای مورفومتریک مثل پوست و آرایش های مختلف آن،لولۀ
گوارش،اندام تناسلی به ویژه اسپیکول ها، شمارش قلابهای اسکولکس ،اندازه گیری طول و عرض بند،شمارش تعداد شاخه های رحمی ، بیضه ها
، تخمدان و موقعیت منفذ تناسلی و تخمدان و بیضه ها انجام گرفت. نتایج و بحث: در این بررسی 86% سگ های مورد
آزمایش آلوده به کرم بودند.میزان شیوع آلودگی به کرم های روده ای تشخیص داده شده
به ترتیب عبارتند از: تنیا هیداتیژنا(43%)،دیپیلیدیوم کانینوم(39%)،اکینوکوکوس
گرانولوزوس(38%)،مزوسستوئیدس
لینه آتوس(16%)،تنیا
مولتی سپس(11%)،تنیا
اوویس(3%)،تنیا
تنیه فورمیس(1%)
ونماتود های مشاهده شده توکسوکارا کانیس(29%)،توکساسکاریس لئونینا(7%)وآنکیلوستوما
کانینوم(2%).نتایج
این تحقیق ثابت می کند که میزان آلودگی به کرم های روده ای در سگ های ولگرد
،مخصوصا " اکینوکوکوس گرانولوزوس(38%) و توکسوکارا کانیس(29%) که جزء انگل
های مشترک با انسان هستند افزایش یافته است،که از نظر بهداشت محیط،انسان و حیوان
دارای اهمیت می باشد.    

کلیدواژه‌ها