تشخیص مولکولی آلودگی به مایکوپلاسما هموفلیس در جمعیت گربه های ولگرد شهرکرمان

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: هموبارتونلا
فلیس یک باکتری بدون دیواره فاقد قدرت کشت چند شکلی است که مطالعات حاضر آن را در
گروه مایکوپلاسماها جا داده است و از طریق گزش و خراش و یا آلودگی به انگل های
خارجی منتقل می شود. هر چند قدیمی ترین روش تشخیص این ارگانیسم مطالعه سیتولوژی
گسترش خونی است اما این روش به دلیل حضور آرتیفکت های ناشی از رنگ آمیزی و گنجیدگی
های داخل اریتروسیتی چون هاول جولی بادی با بروز موارد مثبت کاذب همراه است. از
سوی دیگر علی رغم بروز پارازیتمی شدید در فاز حاد به دلیل پاکسازی سریع انگل توسط
طحال و ماهیت سیکلیک بروز انگل در داخل اریتروسیت ها، گاها موارد منفی کاذب در روش
های تشخیصی انگل شناسی بروز می کند. تنها یک تحقیق در زمینه وضعیت آلودگی گربه های
خانگی به این انگل با روشPCR در
شهر تهران صورت گرفته که شیوع آلودگی را 22% گزارش نموده است و در زمینه وضعیت آلودگی
گربه های ولگرد گزارشی در دست نیست. در تحقیق حاضر در نظر گرفته شد تا از روش
مولکولی در تعیین آلودگی گربه های ولگرد شهز کرمان به هموبارتونلا فلیس استفاده
شود. مواد و روش کار: در این مطالعه
دریک دوره زمانی یک ساله، با استفاده از تله زنده گیر 60 قلاده گربه ولگرد از
مناطق مختلف سطح شهر کرمان جمع آوری شدند. پس از انجام معاینات بالینی کامل، از
ورید وداجی هر گربه 3 میلی لیتر خون اخذ گردید که 1 سی سی از آن جهت بررسی
هماتولوژی و 2 سی سی باقی مانده به فریزر
18- منتقل شد تا پس از خروج انجماد با استفاده از کیت تجاری viral gene-spinTM، استخراج DNAاز آن صورت پذیرد .در نهایت با استفاده از کیت تجاری VeTeK™ HBN-F Detection
kit
حضور قطعه 322 bp که نشانگر آلودگی به مایکوپلاسما هموفلیس بود در نمونه ها
بررسی شد. نتایج و بحث: اطلاعات جمع
آوری شده با نرم افزار آماری SPSS15مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. فراوانی کلی مایکوپلاسما
هموفلیس در جمعیت گربه های مورد بررسی 31 % تخمین زده شد و بروز بیماری ارتباط معناداری
با وقوع کم خونی داشت. مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقی که در شهر تهران صورت
گرفته شیوع نسبتا مشابه بیماری را نشان می دهد و خاطر نشان می سازد که این بیماری
جزء بیماری های انگلی بسیار شایع گربه ها در ایران است.  

کلیدواژه‌ها