بررسی الگو های مقاومت آنتی بیوتیکی در سالمونلاهای جداشده از منابع مختلف

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: باکتری سالمونلا پراکندگی فراوانی داشته و عامل
بیماری منتقله از طریق غذا می باشد که اثر مهمی روی سلامت انسان و حیوان دارد.
ظهور و پیدایش مقاومت آنتی بیوتیکی در سالمونلاها یک مشکل رو به افزایش است و سویه
های مقاوم در سراسر جهان پخش می شوند. هدف از این مطالعه بررسی الگوهای مقاومت
آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جداشده از نمونه های انسانی و حیوانی می باشد.  مواد و روش کار: در این مطالعه
میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در 83 سالمونلای جدا شده ازنمونه های انسانی و حیوانی
به روش انتشار دیسک با استفاده از آنتی بیوتیک های معمول و نسل جدید بررسی گردید.
الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی بر اساس دستورالعمل NCCLs ارزیابی شد.  نتایج و بحث: نتایج حساسیت
آنتی بیوتیکی نشان داد که 23 سویه جدا شده از 83 نمونه (28%) نسبت به همه
آنتی بیوتیک ها حساس بودند. میزان حساسیت به آمیکاسین (84%)، کوآموکسی
کلاو (74%)،
سفیپیم (71%)،
نورفلوکساسین (85%)،
سفتی زوکسیم (74%)،
سفتریاکسون (56%)،
مروپنم (53%)
و پیپراسیلین (73%)
مشاهده گردید. مطالعه حاضر نشان داد که نسبت بالایی از سویه های سالمونلا به آنتی
بیوتیک های معمول مقاوم هستند اما هنوز به آنتی بیوتیک های نسل جدید حساس می
باشند. با این وجود ما بایستی مخاطرات مصرف بی رویه آنتی بیوتیک را به مصرف کننده
ها گوشزد کرده و اقدامات کنترلی محتاطانه
نیز انجام شود.     

کلیدواژه‌ها