بررسی اثر چند گیاه دارویی بر روی تولید بیوفیلم در باکتری سودوموناس آئروژینوزا

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: سودوموناس
آئروژینوزا یک باکتری فرصت طلب دارای قدرت بیماریزایی در انسان، حیوانات و گیاهان
است. این باکتری یکی از مهمترین عوامل عفونت های بیمارستانی در طیف وسیعی از
بیماران دارای نقص سیستم ایمنی شامل مبتلایان به بدخیمی ها، سیستیک فیبروزیس،
سوختگی ها و... است. همچنین سویه های مختلف این باکتری می توانند در حیواناتی که
سیستم ایمنی شان تضعیف شده علایم مشابه ایجاد کرده و موجب مرگ میزبان شوند. ایجاد
بیوفیلم توسط باکتری موجب مقاوم شدن آن در برابر بسیاری از آنتی بیوتیک ها شده است
لذا لزوم تحقیق بیشتر جهت پیدا کردن جایگزین های مناسب به جای آنتی بیوتیک ها،
احساس می شود.  مواد و روش کار: در این تحقیق اثر پنج گیاه دارویی بر تولید بیوفیلم در
این باکتری مورد بررسی قرار گرفته است. بخش های مختلف پنج گیاه آویشن، آنغوزه،
زیره سبز، سیر و کندل، خشک شده و سپس عصاره آنها استخراج شد. ضمنا از آنغوزه عصاره
های الکلی و آبی تهیه شد. در ادامه میزان اثر این عصاره ها بر تولید بیوفیلم در
غلظت های مختلف از طریق تست بیوفیلم در پلیت های الایزا، بررسی شد.  نتایج و بحث: نتایج نشان داد
که عصاره آبی آنغوزه، عصاره سیر و آویشن موجب کاهش تولید بیوفیلم میشوند. اما
عصاره الکلی آنغوزه، عصاره زیره و عصاره کندل موجب افزایش تولید بیوفیلم شد. لزوم
تحقیقات بیشتر در این زمینه احساس می شود.    

کلیدواژه‌ها